Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Co to jest hałas?

Hałasem są niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu, zmysły oraz części organizmu człowieka.

W zależności od częstotliwości drgań wyróżnia się:

 1. hałas infradźwiękowy, niesłyszalny, lecz odczuwalny, o częstotliwości niższej od 20 Hz;
 2. hałas słyszalny o częstotliwości w przedziale 20-20 000 Hz;
 3. hałas ultradźwiękowy, niesłyszalny, ponad 20 000 Hz.

Jakie są dopuszczalne wartości natężenia hałasu na stanowiskach pracy?

Dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości hałasu w środowisku pracy wynoszą:

 1. 85 dB - w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy,
 2. 115 dB - maksymalny poziom dźwięku, oznaczany A,
 3. 135 dB - szczytowy poziom dźwięku, oznaczany C.

W jaki sposób pracodawca musi chronić pracownika przed narażeniem na hałas w środowisku pracy?

Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie:

 1. procesów technologicznych niepowodujących nadmiernego hałasu,
 2. maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy hałas, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości,
 3. rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy.

Jakie działania pracodawca musi podjąć w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu?

Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek zapewnić:

 1. ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas,
 2. zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz ich stosowanie,
 3. ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, w tym stosowanie przerw w pracy,
 4. oznakowanie stref zagrożonych hałasem, a także ograniczenie dostępu do tych stref poprzez ich odgrodzenie, jeżeli jest to uzasadnione i możliwe ze względu na stopień zagrożenia.

Pracownikom należy przekazać informację na temat:

 • wyników pomiarów hałasu i zagrożenia dla zdrowia,
 • działań podjętych w związku z przekroczeniem na określonych stanowiskach dopuszczalnych wartości hałasu,
 • właściwego doboru i sposobu używania indywidualnych ochron słuchu.
Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapobiegania szkodliwym skutkom hałasu powinny zmniejszać hałas w takim stopniu, aby maksymalny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych. Środki te powinny posiadać etykiety, wskazujące wartość tłumienia hałasu i wartość wskaźnika komfortu zapewnianego przez dany środek, a jeśli nie jest to możliwe, etykiety powinny być umieszczone na opakowaniu fabrycznym tego środka.

W pomieszczeniu przeznaczonym na odpoczynek pracownika poziom hałasu nie może przekraczać wartości dopuszczalnych dla pomieszczeń administracyjno-biurowych - 55 dB.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu