Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Wśród licznych zadań realizowanych przez inspektorów pracy, do których należą nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się także szereg innych zadań, które nie wynikają wprost z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Tego rodzaju inne zadania są określone m.in. w następujących aktach prawa:

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Zgodnie z art. 38 tej ustawy Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z organów wyspecjalizowanych tworzących system kontroli nad niemal wszystkimi wyrobami wprowadzanymi do obrotu. Wiąże się to m.in. z wydawaniem opinii w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań na wniosek organów celnych, a także prowadzeniem postępowań w sprawie zniszczenia wyrobu.

Ponadto okręgowi inspektorzy pracy prowadzą postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.

  • Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Zgodnie z art. 58 tej ustawy Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z organów wyspecjalizowanych tworzących system nadzoru rynku. Inspektorzy pracy prowadzą kontrole spełniania przez wyroby wymagań, w zakresie stwarzania przez te wyroby zagrożenia oraz kontrole w zakresie niezgodności formalnych.

  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Zgodnie z art. 29 tej ustawy Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie swoich kompetencji sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zgodnie z art. 36 tej ustawy inspektor pracy może wystąpić do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek, u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy.

  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 6 tej ustawy w przypadku nieumieszczenia stanowiska pracy, na którym pracownik wykonuje pracę, w wykazie stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze lub nieumieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zgodnie z art. 54b ust. 2 tej ustawy m.in. Główny Inspektor Pracy prowadzi rejestr danych statystycznych dotyczących kontroli czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe.

  • Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

Zgodnie z art. 10 tej ustawy do wniosku o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego załącza się m.in. opinię właściwego państwowego inspektora pracy o dopuszczeniu obiektu zanurzalnego do eksploatacji pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu