Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec – obywatel państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – może legalnie pracować na terytorium RP, jeżeli legitymuje się zezwoleniem na pracę oraz przebywa legalnie na terytorium Polski, a posiadany przez niego tytuł pobytowy nie wyklucza prawa do wykonywania pracy.

Ustawodawca dopuścił także sytuacje, gdy cudzoziemiec może legalnie wykonywać pracę bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Zgodnie z § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemcy, którzy uzyskali ważną wizę z adnotacją "Poland. Business Harbour”.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę na podstawie przepisów ww. rozporządzenia ma charakter ogólny i dotyczy zwolnienia z obowiązku uzyskania każdego rodzaju zezwolenia na pracę (zezwolenia na pracę typu A, B, C, D i F oraz typu S). Zatem cudzoziemcy posiadający takie wizy mają pełny dostęp do polskiego rynku pracy tj. są zwolnieni – na podstawie ww. przepisów szczególnych – z obowiązku posiadania dokumentów legalizujących ich pracę, w szczególności zezwolenia na pracę na terytorium RP.

Pamiętać jednak należy, że gdy upłynął już termin ważność wizy PBH, cudzoziemiec powinien uzyskać nowy dokument pobytowy legalizujący jego pobyt w Polsce, np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Natomiast kwestia, czy cudzoziemiec powinien posiadać dodatkowo zezwolenie na pracę na terytorium RP, zależy od rodzaju uzyskanego tytułu pobytowego (jedynie określone dokumenty pobytowe pozwalają na wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę). Katalog osób, które mogą wykonywać pracę bez wymaganego zezwolenia, został określony w art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w już cytowanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (np. cudzoziemiec posiadający zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w RP).

Podsumowując, cudzoziemiec, który uzyskał wizę z adnotacją "Poland. Business Harbour”, może – w okresie ważności tej wizy – legalnie wykonywać pracę na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu legalizującego jego pracę (oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy, a którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu