Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Na czym polega szkodliwe działanie pyłów?

Rozróżniamy pyły o działaniu:

  • drażniącym,
  • zwłókniającym,
  • rakotwórczym,
  • alergizującym.

W warunkach narażenia zawodowego szkodliwe działanie pyłów związane jest z wnikaniem przez drogi oddechowe. Skutki działania pyłu na organizm człowieka zależą od: stężenia pyłu, wymiarów i kształtu cząstek oraz składu chemicznego i struktury krystalicznej, a także rozpuszczalności pyłu w płynach ustrojowych.

Jakie działania profilaktyczne powinien stosować pracodawca, zatrudniający pracowników w narażeniu na pyły?

Pracodawca powinien zapewnić skuteczne ograniczanie lub eliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na pyły w środowisku pracy. Ocena narażenia pracowników na szkodliwe działanie pyłów polega na wykonaniu pomiarów stężeń pyłów na stanowiskach pracy, określeniu wskaźników ekspozycji na pyły w odniesieniu do dobowego czasu pracy i porównaniu uzyskanej wartości wskaźników ekspozycji z wartościami NDS określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Jeżeli z badań wyniknie, że obliczone wartości wskaźników narażenia na pyły są wyższe od wartości NDS, to pracodawca powinien niezwłocznie podjąć działania i środki (techniczne i organizacyjne), zmierzające do zlikwidowania przekroczeń.

Do obowiązków pracodawcy należy zastosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem, umożliwiających eliminację ze środowiska pracy, a jeżeli nie jest to możliwe zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu