Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czy agencje zatrudnienia muszą posiadać lokal przeznaczony na świadczenie usług?

Zgodnie z art. 19fa ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia muszą posiadać lokal przeznaczony do wykonywania usług.

Obowiązek posiadania lokalu dotyczy także podmiotów, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 1-3 cyt. ustawy, oraz podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 18c ust. 2 pkt 1-3 i 5-7, do których należą:

  • Ochotnicze Hufce Pracy;
  • centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;
  • wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wykonujące te usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej;
  • działalność w zakresie kierowania za granicę do pracodawców zagranicznych własnych pracowników, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
  • działalność w zakresie kierowania za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat;
  • działalność, polegająca na kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, prowadzona przez organy określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, kierujące nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych;
  • pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom lub absolwentom szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, polegająca na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje;
  • działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
  • działalność w zakresie kierowania osób do podmiotów w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

Przedsiębiorcy zagraniczni z UE/EOG i Szwajcarii,  świadczący usługi doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, działający na podstawie złożonego marszałkowi województwa zawiadomienia - nie posiadają obowiązku posiadania lokalu, jedynie w zawiadomieniu muszą wskazać planowane miejsce wykonywania działalności (art. 19i ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu