Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z art.  art. 85 § 5 Kodeksu pracy - dalej k.p., pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Z przepisu tego wynika, że:

  • Pracodawca ma obowiązek udostępnić dokumenty płacowe do wglądu – pracodawca może wykonać kserokopie/odpisy za zgodność z oryginałem dla pracownika (ale nie ma takiego obowiązku), jednak powinien on mieć możliwość zapoznania się z oryginałem. Jeśli pracownik ma jedynie wgląd do dokumentacji, to powinien mieć możliwość np. wykonania ich fotokopii.
  • Pracownik może mieć dostęp tylko i wyłącznie do swojej dokumentacji – wysokość indywidualnego wynagrodzenia stanowi informację będącą dobrem osobistym związanym ze sferą prywatności pracownika, a więc informacją, której – poza ustanowionymi wyjątkami – nie wolno ujawniać bez zgody pracownika; ujawnienie bez zgody może stanowić naruszenie dobra osobistego.
  • Ustawodawca nie precyzuje, jakich konkretnie dokumentów może żądać pracownik, poza wskazaniem, iż są to "dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie"; w praktyce będą to np. takie dokumenty jak – imienna karta wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy (także 149 § 1 k.p.), regulamin wynagradzania lub inny akt wewnątrzzakładowy, z którego wynika obliczanie wynagrodzenia (także art. 772 § 5 i art. 24112 § 2 pkt 3 k.p).

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu