Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Niestawienie się pracownika do pracy bez usprawiedliwienia jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (por. wyrok SN z 28.09.1981r., I PRN 57/81). 

Zgodnie zatem z art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy, pracodawca w zaistniałej sytuacji może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W tej sytuacji, z uwagi na nieobecność pracownika w pracy i brak z nim kontaktu, pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia należy przesłać pracownikowi pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Data doręczenia pisma będzie datą rozwiązania stosunku pracy.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu