Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z art. 1823  § 1  Kodeksu pracy - dalej  k.p., pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  1. do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo,
  2. do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

W przypadku śmierci dziecka w okresie po zaakceptowaniu wniosku przez pracodawcę, a przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego należy uznać, iż pracownik nie może skorzystać z tego urlopu. Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, i po śmierci dziecka brak jest podstaw do jego udzielenia. Natomiast w przypadku śmierci dziecka w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego pracownik nie mógłby kontynuować tego urlopu. Ustawodawca nie przewidział w takiej sytuacji zachowania prawa do urlopu ojcowskiego, jak ma to miejsce w przypadku przewidzianym w art. 1801 k.p. dotyczącym śmierci dziecka, w trakcie urlopu macierzyńskiego. Z dniem śmierci dziecka urlop ojcowski uległby zatem zakończeniu, a pracownik mógłby skorzystać ze zwolnienia od pracy, w wymiarze dwóch dni, o którym mowa w § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu