Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika - art. 186⁷ § 1 Kodeksu pracy dalej - k.p. Żaden przepis prawa pracy nie uchyla prawa pracownika do urlopu wypoczynkowego należnego za okres przepracowany na zasadach przywołanego we wstępie artykułu. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 154 § 2 k.p. wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w 154 § 1 k.p. (20 lub 26 dni); niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przepisy Kodeksu pracy nie dają wprost odpowiedzi na pytanie jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, którego wymiar etatu zmienia się w ciągu roku kalendarzowego. Należy przyjąć, że jeżeli w trakcie roku kalendarzowego dojdzie do zmiany wymiaru czasu pracy, konieczne jest dokonanie korekty wymiaru urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że należy oddzielnie obliczyć wymiar urlopu za okres zatrudnienia dla każdego z wymiarów etatu, a następnie zsumować wyniki.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu