Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Z uwagi na zbliżający się sezon letni i związane z nim upały przypominamy o podstawowych przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Napoje

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28⁰C, a na otwartej przestrzeni 25⁰C.

Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych oraz odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

Woda do celów higienicznych

 • Pracodawcy zobowiązani są zapewnić pracownikom dostęp do bieżącej wody dla celów higienicznych.
 • Przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia odpowiedniej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika.

Klimatyzacja i wentylacja

 • Należy zapewnić, aby urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne były sprawne i czyste.
 • Klimatyzacja i wentylacja nie może powodować przeciągów ani wyziębień pomieszczeń pracy.
 • Strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Okna i świetliki

Okna i świetliki powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. w rolety lub żaluzje.

Organizacja pracy na zewnątrz

 • Pracodawca dokonując oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na zewnątrz powinien uwzględnić narażenie pracownika na promieniowanie słoneczne i zapewnić odpowiednie środki profilaktyczne np. ochronę głowy, odzież ochronną przez którą przenika mniej promieni słonecznych oraz krem z filtrem zabezpieczający przed promieniowaniem UV.
 • Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku w miejscu zacienionym i zadaszonym. 
 • Pracodawcy mogą wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom odpoczynek i regenerację sił.
 • Pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy podczas trwających upałów.
Skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

Młodociani

Nie wolno zatrudniać pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30⁰C, a wilgotność względna powietrza – 65%.

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Temperatura w kabinie żurawia nie może być niższa niż 18°C ani przekraczać 28°C.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Poradnik praca w wysokich i niskich temperaturach

https://www.pip.gov.pl/publikacje/publikacje-dla-pracodawcow/praca-w-wysokich-i-niskich-temperaturach

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu