Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

 1. Decyzja zezwalająca na eksploatację żurawia wydana przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
 2. Instrukcja obsługi żurawia
 3. Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych
 4. Instrukcja ewakuacji z kabiny żurawia
 5. Instrukcja pracy żurawia w warunkach kolizyjnych
 6. Książka dyżurów oddzielna dla każdego żurawia
 7. Dziennik konserwacji oddzielny dla każdego żurawia
 8. Instrukcja przemieszczania ładunku przy użyciu więcej niż jednego żurawia
 9. Opracowane warunki eksploatacji żurawia z zawieszonym na haku koszem służącym do przemieszczania osób, które należy uzgodnić z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
Przemieszczanie osób w koszu za pomocą żurawia powinno być podejmowane tylko w wyjątkowych okolicznościach, kiedy nie jest możliwe osiągnięcie dostępu do miejsca pracy przy użyciu urządzeń przeznaczonych do tego celu.
Żuraw wieżowy i szybkomontujący może obsługiwać osoba posiadająca ważne zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących 
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu