Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Normy czasu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać:

 • 8 godzin na dobę,
 • przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 • przeciętnie 5 dni w tygodniu, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy to ustalony w zakładzie pracy przedział czasu, np. miesiąc kalendarzowy, kwartał, rok, w którym pracodawca ma obowiązek rozliczyć czas pracy.

Okres rozliczeniowy służy też do rozliczania godzin nadliczbowych powstałych z przekroczenia normy przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Pozwala zapewnić przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy. Wymiar czasu pracy do przepracowania ustala się na okres rozliczeniowy.

Wymiar czasu pracy

Twój wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym obliczysz (uwzględniając normy czasu pracy):

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 • następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Przykład: Wymiar czasu pracy do przepracowania w styczniu 2023 r.:

 • 40 godz. x 4 tygodnie = 160 godz.
 • 160 godz. + (8 godz. x 2 dni) = 176 godz.
 • 176 godz. – 8 godz. (1 dzień świąteczny) = 168 godz. (jeden z dni świątecznych przypadających  w tym miesiącu, 1 stycznia, przypada w niedzielę, zatem wymiar czasu pracy ulega obniżeniu tylko o święto przypadające na dzień 6 stycznia).

Pamiętaj, że wymiar czasu pracy ustalony na okres rozliczeniowy ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Przykład: Przebywasz na zwolnieniu lekarskim od 24 do 31 stycznia 2023 r., pracujesz od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. W tym czasie zgodnie z rozkładem czasu pracy przepracowałbyś 48 godzin tj. 24, 25, 26, 27, 30 i 31 stycznia po 8 godzin. Dni 28 i 29 stycznia to dni wolne od pracy. Twój wymiar czasu pracy zostanie pomniejszony o 48 godzin przypadające na okres zwolnienia lekarskiego.

Systemy czasu pracy

System czasu pracy zależy od rodzaju pracy. Zawsze można stosować system podstawowy – 8 godzin na dobę.

Gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją:

 • równoważny do 12 godzin,
 • zadaniowy,
 • przerywany.

Na wniosek pracownika:

 • weekendowy,
 • skróconego tygodnia pracy.

Pozostałe systemy czasu pracy:

 • Równoważny do 16 godzin przy pracach, polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy.
 • Równoważny do 24 godzin przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych.
 • Praca w ruchu ciągłym przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane.
 • Skrócone normy czasu pracy przy pracach w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia.

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • regulaminie pracy,
 • obwieszczeniu,
 • umowie o pracę.

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy ustala się w:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi albo z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi,
 • porozumieniu z przedstawicielami pracowników, jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.
Ważne! Pracodawca ma obowiązek przekazać kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Rozkłady czasu pracy

Rozkład czasu pracy to informacja, w jakich dniach i w jakich godzinach będziesz pracował.

Możesz mieć stały rozkład czasu pracy, np. zawsze pracujesz od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Możesz pracować według harmonogramu czasu pracy, np. zgodnie z rozkładem czasu pracy danego pracownika. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc.

Pracodawca przekazuje Ci rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

PAMIĘTAJ! Na Twój pisemny wniosek pracodawca może ustalić dla Ciebie indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym jesteś objęty. Będziesz wtedy pracował w innych godzinach niż pozostali.

Może obowiązywać Cię ruchomy rozkład czasu pracy, tj.:

 • rozkład czasu pracy przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla Ciebie dniami pracy,
 • rozkład czasu pracy przewidujący przedział czasu, w którym sam decydujesz o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest Twoim dniem pracy.
Ważne! W takich rozkładach czasu pracy, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Ruchomy rozkład czasu pracy ustala się w:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi albo reprezentatywnymi organizacjami związkowymi,
 • porozumieniu z przedstawicielami pracowników – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Przerwy w pracy

Obowiązkowe 15 minut

Masz prawo do przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy, której długość uzależniona jest od czasu pracy. Jeśli Twój dobowy wymiar czasu pracy:

1) wynosi co najmniej 6 godzin - pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;

2) jest dłuższy niż 9 godzin - pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;

3) jest dłuższy niż 16 godzin - pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Ważne! Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, masz prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas tej przerwy to dodatkowe 15 minut wliczane do czasu pracy.

Inne przerwy

Jeżeli karmisz dziecko piersią, a Twój czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin dziennie, masz prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Jeżeli Twój czas pracy przekracza 4 godziny dziennie, a nie przekracza 6 godzin, masz prawo do jednej półgodzinnej przerwy w pracy.

Jeżeli pracujesz przy monitorze ekranowym, masz prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy od pracy przy komputerze wliczanej do czasu pracy po każdej godzinie pracy.

Dodatkowa przerwa do 60 minut

Pracodawca może też wprowadzić jedną przerwę w pracy, niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze do 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Taką przerwę wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Praca w porze nocnej

Pracodawca określa porę nocną, która obejmuje 8 godzin pomiędzy 21.00 a 7.00.

Jeśli Twój rozkład czasu pracy obejmuje:

 • w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej,
 • co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jesteś pracującym w nocy – wtedy Twój czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonujesz prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.
PAMIĘTAJ! Na Twój pisemny wniosek pracodawca poinformuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.

Za pracę w porze nocnej przysługuje Ci dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej:

 • Czy mogę pracować tylko na nocnej zmianie?

Obowiązkowe odpoczynki

Masz prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w dobie.

W równoważnym systemie czasu pracy, jeżeli pracujesz do 16 i do 24 godzin przysługuje Ci, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin.

Przykład: Pracowałeś na zmianie od 6.00 do 24.00 (18 godzin), bezpośrednio po zakończeniu pracy przysługuje Ci 18-godzinny okres odpoczynku dobowego.

Ważne! Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Masz prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu (obejmującego odpoczynek dobowy).

Wyjątek: W przypadku zmiany pory wykonywania pracy w związku z przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, Twój tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

Odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę, rozumianą jako 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu. Pracodawca może jednak ustalić inną godzinę.

Jako niedzielę rozumie się 24 godziny, poczynając od godziny 8.00 w tym dniu.

Ważne! Przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Praca w godzinach nadliczbowych

Jeśli pracujesz ponad obowiązujące Cię normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego Cię systemu i rozkładu czasu pracy, jest to praca w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Ważne! Przepisy prawa pracy wprowadzają zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, np. wobec:

 • młodocianych,
 • kobiet w ciąży,
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody,
 • niepełnosprawnych.

Twój tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Powyższa reguła nie dotyczy pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

Możesz pracować w godzinach nadliczbowych maksymalnie 150 godzin w roku kalendarzowym. Pracodawca może jednak ustalić w:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • regulaminie pracy,
 • umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy – inną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym.
Ważne! Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.

Czytaj więcej:

Praca w niedziele i święta

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta.

W roku kalendarzowym przypada 13 dni świątecznych. Od marca 2018 r. w niedziele i święta w placówkach handlowych wprowadzono zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Przepisy prawa dopuszczają jednak pracę w niedziele i święta.

Przykładowo: przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach, w transporcie i w komunikacji, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych.

Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

PAMIĘTAJ!

 • Co najmniej raz na 4 tygodnie przysługuje Ci niedziela wolna od pracy.
 • Jeśli wykonujesz pracę w niedziele i święta, masz prawo do innego dnia wolnego od pracy.
 • Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w te dni przysługuje Ci 100% dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Czytaj więcej:

 • Jak rekompensuje się pracę w niedzielę?

Podstawy prawne

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu