Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czy obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy agencji pracy tymczasowej czy pracodawcy użytkownika?

Zasady tworzenia przez pracodawców funduszu świadczeń socjalnych określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wobec faktu, że dla pracowników tymczasowych pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, to na niej, a nie na pracodawcy użytkowniku, spoczywa obowiązek objęcia pracowników tymczasowych funduszem świadczeń socjalnych.

W związku z okolicznością, iż pracodawcą dla pracowników tymczasowych jest agencja pracy tymczasowej, całokształt zagadnień dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien być rozpatrywany jedynie względem niej, bez odniesienia do sytuacji obowiązującej u konkretnego pracodawcy użytkownika. Korzystanie przez pracodawców użytkowników z pracy pracowników tymczasowych ma bowiem z założenia krótkotrwały charakter, co jest powiązane z samą formułą pracy tymczasowej. Tym samym uprawnienia pracownika tymczasowego do świadczeń z funduszu socjalnego dotyczą tylko agencji pracy tymczasowej i tylko w zakresie wynikającym z regulaminu funduszu obowiązującego w danej agencji. Natomiast pracownicy tymczasowi mogą być kierowani do pracy do pracodawców użytkowników tworzących lub nie tworzących funduszu świadczeń socjalnych, co nie wywiera jednak wpływu na zakres ich uprawnień socjalnych.

W związku z powyższym świadczenie pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, u którego działa fundusz świadczeń socjalnych przez pracowników zatrudnionych w agencji nie posiadającej funduszu socjalnego nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu