Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czy obywatel Rosji może pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium Polski, co do zasady, powinni posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę. Przepisy przewidują jednak wiele wyjątków od tej zasady. Jednym z nich jest możliwość zastosowania wobec cudzoziemców będących obywatelami 5 państw: tj. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji lub Armenii – tzw. uproszczonej procedury legalizacji pracy cudzoziemcowi, tj. powierzenia wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Do dnia 27 października 2022 r. w katalogu państw, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń wpisana była Federacja Rosyjska. Natomiast od dnia 28 października 2022 r. - związku ze zmianą przepisów i wykreśleniem Rosji z listy państw, dla obywateli których można rejestrować oświadczenia o powierzeniu pracy - podmiot zatrudniający obywatela Rosji nie może już skorzystać z tej formy legalizacji pracy cudzoziemca.

Mogą natomiast wystąpić przypadki, gdy obywateli Rosji będzie mógł legalnie kontynuować pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi już zarejestrowanego przez powiatowy urząd pracy. Praca takiego cudzoziemca będzie uznana za legalną pod warunkiem, że:

  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane zostało do ewidencji oświadczeń przed dniem 28 października 2022 r.
  • praca kontynuowana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu do dnia upływu ważności tego oświadczenia.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu