Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czy obywatel Ukrainy, któremu powierzono wykonywanie pracy na podstawie powiadomienia urzędu pracy, złożonego  elektronicznie przed zmianą przepisów, która miała miejsce w lipcu 2022 r. (bez określenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia) i z którym podpisano aneks do umowy zlecenia dotyczący zwiększenie liczby godzin pracy z 30 do 40 godzin tygodniowo, wraz ze wzrostem wynagrodzenia może legalnie pracować?. Czy w tym przypadku jest wymagane złożenie nowego powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, z podaniem liczby godzin pracy i stawki wynagrodzenia?

Z dniem 15 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana treści art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowelizacja rozszerzyła katalog informacji przekazywanych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy takim cudzoziemcom w powiadomieniu powiatowego urzędu pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: praca.gov.pl – m.in. o: miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu. Jednocześnie zmieniono brzmienie przepisu, postanawiając, że praca ma być powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin pracy nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy obywatela Ukrainy. Powiadomienia złożone przed wspomnianą nowelizacją przepisów, tj. przed dniem 15 lipca 2022 r., nie zawierają elementów w postaci miesięcznej lub godzinowej stawki wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy obywatela Ukrainy w tygodniu lub w miesiącu.

Równocześnie przewidziano odpowiedni przepis przejściowy, tzn. art. 9 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Powołany przepis stanowi, że do powiadomień złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu nie jest wymagane złożenie nowego powiadomienia.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu