Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z art. 194  Kodeksu pracy - dalej  k.p. do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy  dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony, ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 k.p. Jedynie w ramach wyjątku, na podstawie § 9  rozporządzenia  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, gdy  w celu nauki zawodu zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb. 

Co do zasady, młodociany powinien mieć więc zawartą umowę na czas nieokreślony, w której jednak określa się czas trwania przygotowania zawodowego (36 miesięcy). Przepisy odnoszące się do pracowników młodocianych nie regulują odrębnie kwestii uprawnień związanych z rodzicielstwem. W takich przypadkach mają zastosowanie normy ogólne dotyczące osób pełnoletnich. Odpowiednio, w myśl art. 180  k.p., w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, pracownicy młodocianej przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, a po jego zakończeniu urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu