Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Na kim – na agencji pracy tymczasowej czy na pracodawcy użytkowniku – ciąży obowiązek stworzenia służby bhp?

Tworzenie służby BHP na zasadach, o których mowa w art. 23711 Kodeksu pracy ciąży na agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w stosunku do pracowników tymczasowych. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wyłączają stosowania art. 23711 Kodeksu pracy, zatem liczbę zatrudnionych pracowników w agencji ustala się z uwzględnieniem pracowników tymczasowych. Ponadto nie ma podstaw do nieuwzględnienia w liczbie zatrudnionych – pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę o charakterze doraźnym.

Pracodawca użytkownik także ma obowiązki w zakresie działania służb prewencyjnych, w tym ma obowiązek:

  • wyznaczyć osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników świadczących pracę na jego terenie, w tym pracowników tymczasowych;
  • informować agencję pracy tymczasowej oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych prac.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy pracodawca użytkownik w ramach własnych obowiązków bhp dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych określone w art. 9 ust. 2a ustawy.

W ramach powyższego uzgodnienia, działająca u pracodawcy użytkownika służba BHP może swoją właściwością obejmować zarówno zatrudnionych u niego pracowników, jak i pracowników tymczasowych.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu