Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Kodeks cywilny nie nakłada na strony umowy zlecenia żadnych wymogów co do formy umowy zlecenia. Umowa taka może być więc zawarta w jednej z form określonych w przepisach ogólnych kodeksu cywilnego (art. 73 i następne ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny), tj. formie pisemnej (podpisany dokument papierowy), elektronicznej (formularz elektroniczny podpisany elektronicznie), dokumentowo (np. w drodze wymiany maili), a nawet ustnie.  

Możliwość zawarcia umowy zlecenia w dowolnej formie wynika także z treści art. 8b ust. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przepisie tym wyraźnie wskazano, że umowa zlecenia może nie być zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (czyli ustnie).

Niemniej jednak dla celów dowodowych zalecana jest forma pisemna. Forma zawartej umowy ma znaczenie przy ewentualnej możliwości udowodnienia zawarcia takiej umowy, gdyż umowa zawarta w formie ustnej może być trudniejsza do wykazania w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Jeżeli Pani wolą było zawarcie umowy zlecenia to umowa taka nie wymaga formy pisemnej, a zawarta w formie ustnej, jest wiążąca dla stron.

Jeżeli jednak Pani wolą było zawarcie umowy o pracę, to zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy - dalej  k.p., umowa taka powinna zostać zawarta na piśmie. Jeśli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, to pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, określonym w art. 281 § 1 pkt 2 k.p. i podlega karze grzywny.

W przypadku niepotwierdzenia na piśmie umowy o pracę albo jej warunków, przysługuje Pani prawo złożenia skargi w tym zakresie do właściwego miejscowo Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Prawo do złożenia skargi do właściwego miejscowo Okręgowego Inspektoratu Pracy przysługuje Pani także w przypadku niewypłacenia wynagrodzenia z umowy zlecenia, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 15b ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in. kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu