Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracy – dalej k.p., pracownikowi, które ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k .p. (min. szczególnymi potrzebami pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego. Z powyższego wynika, że za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy – nawet jeżeli praca była wykonywana np. 6 godzin, pracownik powinien otrzymać inny dzień wolny w zamian.

Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa wyboru sposobu rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ustawowo przewidzianą formą jest udzielenie innego dnia wolnego od pracy, bowiem art. 1513 k.p. nie przewiduje możliwości wypłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Gdyby jednak pracodawca nie mógł udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (np. został wcześniej rozwiązany stosunek pracy czy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim) i dojdzie w ten sposób do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, wówczas pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia:

  • powiększonego o dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pierwsze 8 godzin pracy w sobotę i nadgodziny w porze nocnej
  • powiększonego o dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia za pozostałe godziny.

Jeżeli pracodawca wprowadził 1-miesięczny okres rozliczeniowy, to nie może rozliczać czasu pracy pracownikowi poprzez sumowanie miesięcznych okresów, gdzie w jednym okresie rozliczeniowym pracował np. po 35 godzin tygodniowo, a w drugim - po 45 godzin tygodniowo. Takie sumowanie godzin przepracowanych w poszczególnych miesiącach może być zastosowane tylko, gdy pracodawca wprowadzi przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy. Dzięki możliwości wprowadzenia dłuższych okresów rozliczeniowych pracodawca ma możliwość dopasowania zatrudnienia pracowników różnych  okresach do zmieniających się potrzeb. W przypadku 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca ma obowiązek rozliczyć czas pracy w każdym miesiącu.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu