Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Wieloletnim i naturalnym partnerem Państwowej Inspekcji Pracy jest Centralny Instytut Ochrony Pracy -  Państwowy Instytut Badawczy. W ramach swych licznych inicjatyw przygotował i udostępnił interaktywne narzędzia i bazy danych on-line, mogące wspomóc
i jednocześnie ułatwić rozpoczęcie działań użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Interaktywne narzędzia i bazy danych on-line

IRYS - System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego

IRYS - System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego

System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego wspomaga przeprowadzanie właściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem zagrożeń zawodowych w środowisku pracy.

Narzędzie to jest przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez ogół przedsiębiorstw (różnych sektorów gospodarki), głównie małych i średnich, rzadko wykorzystujących innego typu narzędzia w tym zakresie.

W systemie zawarto algorytmy dokonywania obiektywnej oceny ryzyka zawodowego (na podstawie wprowadzanych wyników pomiarów każdego uwzględnionego czynnika), wprowadzone w ramach oprogramowania interaktywnego serwisu internetowego dla następujących grup czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, występujących w środowisku pracy:

 • czynniki chemiczne
 • pyły
 • czynniki biologiczne
 • czynniki fizyczne
 • czynniki uciążliwe

Wykorzystując wprowadzane przez użytkowników dane pomiarowe czynników szkodliwych i uciążliwych, system przeprowadza konieczne obliczenia, a ich rezultaty porównuje z danymi odnoszącymi się do odpowiednich wartości dopuszczalnych zgromadzonych w centralnej bazie danych i na tej podstawie dokonuje obiektywnej oceny ryzyka zawodowego, w skali trójstopniowej, zgodnie z polską normą PN-N-18002.

Po założeniu konta, użytkownik może swobodnie logować się w systemie, używając nazwy konta i hasła oraz korzystać ze wszystkich możliwości udostępnianych przez system.

Link do sytemu: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P11000393471342264060084

 

SINDBAD - Komputerowy System Integracji Dowolnych Baz Danych

SINDBAD - Komputerowy System Integracji Dowolnych Baz Danych

Komputerowy System Integracji Dowolnych Baz Danych SINDBAD został opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy".

W systemie SINDBAD obecnie udostępnione są (bezpłatnie) zbiory informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

 • czynników szkodliwych, niebezpiecznych oraz uciążliwych
 • środków ochrony indywidualnej (792 pozycji - stan na dzień 21.04.2023 r.)

Po przetworzeniu przez system SINDBAD wszystkich danych w nim zawartych możliwe jest przeszukiwanie jego zasobów na dwóch poziomach:

 • ogólnym - w taki sposób jakby stanowił on jedną bazę,
 • szczegółowym - umożliwiającym wyszukiwanie informacji w poszczególnych bazach.

Wersja internetowa systemu, udostępniająca wybrane informacje ze zintegrowanych baz danych w serwisie informacyjnym WWW przeznaczona jest dla użytkowników wyposażonych w przeglądarkę internetową i dowolny system operacyjny.

Link do systemu: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P11000193471342263931430

Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja powypadkowa

Interaktywny serwis internetowy umożliwiający ON-LINE sporządzenie i wydrukowanie dokumentacji powypadkowej. Wprowadzane dane NIE SĄ zapamiętywane (nie ma możliwości ich powtórnego wykorzystywania).

Aktualnie w ramach udostępnionego serwisu można wydrukować następujące rodzaje dokumentów:

- dla wypadku przy pracy:

 • Karta rejestracji wypadku
 • Protokół powypadkowy
 • Karta wypadku (dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę)
 • Statystyczna Karta Wypadku

dla wypadku w drodze do pracy lub z pracy:

 • Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

- załączniki:

 • Wyjaśnienia poszkodowanego / Informacje uzyskane od świadka wypadku
 • Postanowienie powypadkowe / Polecenie powypadkowe

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez poszczególnych użytkowników serwisu na potrzeby sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Wszystkie wprowadzone przez użytkownika serwisu dane osobowe oraz wygenerowane na ich podstawie dokumenty zapisane w postaci plików *.pdf są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia HTTPS pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Instytutu (nie ma zatem możliwości ich podejrzenia). Dane przesyłane do serwera w ramach specjalnie utworzonej w tym celu sesji nie są nigdzie zapamiętywane a po zakończeniu przez użytkownika danej sesji wraz z daną sesją są usuwane z pamięci serwera.

Zgodnie z postanowieniami RODO Instytut nie jest procesorem, gdyż nie uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników serwisu na potrzeby sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Link do systemu: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P11000593471342264089430

 

Narzędzia do szacowania ryzyka zawodowego

Narzędzia do szacowania ryzyka zawodowego

RISK SCORE

Jakościowa metoda ocent ryzyka zawodowego

Aplikacja RISK SCORE przeznaczona jest do szacowania ryzyka zawodowego związanego z występowaniem zagrożeń na stanowisku pracy z wykorzystaniem jakościowej metody Risk Score.

Jakościowa metoda Risk Score umożliwia dokonanie oceny zagrożenia na podstawie wyliczonego wskaźnika ryzyka (R) będącego iloczynem trzech parametrów: skutków zagrożenia (S), prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (P) oraz ekspozycji na zagrożenie (E):

R = S x P x E

Interfejs graficzny aplikacji składa się z trzech części (formularzy), które ściśle odpowiadają poszczególnym etapom procesu oceny ryzyka:

 • zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, jego charakterystyką oraz występującymi na nim procesami pracy,
 • identyfikacja występujących zagrożeń na rozpatrywanym stanowisku pracy, powiązana ze sporządzeniem listy zagrożeń,
 • oszacowanie ryzyka zawodowego stwarzanego przez każde zagrożenie wraz z określeniem działań zapobiegawczych.

Na podstawie danych wprowadzonych w pola poszczególnych formularzy, użytkownik ma możliwość wygenerować dokument: "Karta oceny ryzyka na stanowisku pracy" (plik w formacie pdf).

Uwaga

Wprowadzenie informacji na temat stanowiska pracy jest dobrowolne. Dane nie są zapisywane trwale, służą jedynie użytkownikowi aplikacji i zostaną wykorzystane w raporcie będącym podsumowaniem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego metodą RiskScore na stanowisku pracy

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45400246021528351648565

OCENA RYZYKA – CHEMPYŁ

Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych

Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy pozwala na ocenę ryzyka metodą uproszczoną.

Metoda ta umożliwia dokonanie oceny zagrożenia i określenie potrzeby wprowadzenia środków prewencji. Metodologia jakościowej oceny ryzyka metodą uproszczoną opisana została na stronie https://www.ciop.pl/MORMJ

Obejmuje ona 4 poziomy klasyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu 3 zmiennych procesu, takich jak:

 • Podstawowe zagrożenie związane z daną substancją (klasyfikacja substancji chemicznej, kategoria zagrożenia A-E oceniona na podstawie zwrotów określających zagrożenia, tzw. zwrotów H)
 • Skłonność substancji do przedostawania się do środowiska za pomocą lotności i temperatury pracy w przypadku cieczy oraz skłonności do wytwarzania pyłu w przypadku ciał stałych
 • Ilość stosowanej substancji chemicznej w ocenianej operacji.

Wyznaczony w efekcie poziom ryzyka jest połączony z odpowiednią strategią prewencji, przy uwzględnieniu ogólnych zasad zapobiegania ryzyku wynikających z art. 5 Dyrektywy 98/24/WE.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P36600225581472561131489

 

 

Szukaj

Logo PIP

Menu