Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy

Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat prowadzi działania na rzecz ograniczania narażenia na czynniki psychospołeczne w środowisku pracy. Jednym z nich jest program  profilaktyczny adresowany do pracodawców i pracowników. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy.

O programie

Program stanowi kompleksowe działanie, składające się z kilku ścieżek: edukacyjnej, analitycznej, oceny ryzyka zawodowego oraz eliminacji zagrożeń. Jedną z nich są szkolenia dla pracowników i pracodawców dotyczące m.in.: stresu, dyskryminacji, wypalenia zawodowego, zapobiegania mobbingowi. Oprócz zadań edukacyjnych, na życzenie uczestników programu, można przeprowadzić też analizę sytuacji w przedsiębiorstwie pod kątem stresogenności cech pracy. Następnie wnioski z badań wykorzystywane są do prac nad obniżeniem lub całkowitym wyeliminowaniem stresorów występujących w danym zakładzie pracy. Ostateczne cele programu to: poszukiwanie bezpiecznych i tworzenie przyjaznych warunków pracy dla właściwego funkcjonowania pracowników oraz dla ich dobrostanu, promocja standaryzowanych działań zachęcających pracodawców i pracowników do dbałości o zdrowie pracujących, wskazanie możliwości aktywnego działania w zakresie zwalczania i zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania zawodowych czynników psychospołecznych.

Cele programu

  • popularyzowanie wiedzy na temat stresu, jego źródeł, przebiegu, spustoszeń, jakie wywołuje w ludzkim organizmie i sposobów jego ograniczania,
  • popularyzacja wiedzy na temat źródeł innych zagrożeń psychospołecznych takich jak: mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, agresja i przemoc w miejscu pracy,
  • upowszechnianie metod radzenia sobie z zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy,
  • poprawa stosunków międzyludzkich w zakładach pracy, a tym samym stworzenie dobrego klimatu do pracy zespołowej i poprawa komfortu pracy.

Jak działa program?

Do programu profilaktycznego zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców. Udział w programie jest bezpłatny.

Pracodawca przystępujący do programu profilaktycznego może wybrać jedną z trzech ścieżek realizacji programu w jego zakładzie pracy:

Ścieżka nr 1

W zakładzie pracy realizowane jest jedynie szkolenie nt. przeciwdziałania stresowi i/lub innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.

Ścieżka nr 2

W zakładzie pracy realizowana jest jedynie analiza sytuacji w kontekście stresogenności cech pracy w przedsiębiorstwie poprzez:

  • przeprowadzenie badania stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy),
  • przygotowanie raportu zawierającego ocenę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie,
  • przekazanie pracodawcy raportu, wskazanie dobrych praktyk mających na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy.

Ścieżka nr 3

W zakładzie pracy realizowane jest szkolenie nt. przeciwdziałania stresowi i/lub innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy oraz badanie stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego.

Dodatkowo pracodawca może także zgłosić chęć przeprowadzenia ponownego badania stresogenności cech pracy, po którym zostanie przygotowany raport składający się dwóch części:

  • oceny sytuacji w przedsiębiorstwie,
  • analizy porównawczej sytuacji wynikającej z badania nr 1 i nr 2.

 

Chcesz wziąć udział w programie?


Zgłoś się do najbliższego okręgowego inspektoratu pracy,  adresy i telefony znajdziesz tutaj

Więcej informacji o zagrożeniach psychospołecznych na www.streswpracy.pl

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu