Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
18.05.2021

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny za pracę w sobotę, jeżeli w dniu ustalonym jako wolny w zamian za pracę w sobotę pracownik był na zwolnieniu lekarskim ?

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy– dalej k.p., zasadą jest, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Jak stanowi art. 130 § 3 k.p. wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1 k.p., ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jaką jest przebywanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym u danego pracodawcy rozkładem czasu pracy.

Wobec powyższego przebywanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim w dniu uzgodnionym z pracodawcą jako wolny od pracy, obniża wymiar czasu pracy pracownika,
a zatem pracodawca nie ma obowiązku ponownego udzielania dnia wolnego.