Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

Czy staż pracy u pracodawcy zagranicznego wlicza się do stażu pracy w Polsce?

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą
u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie uprawnień pracowniczych. Rodzaj dokumentacji, jaka potwierdza zagraniczne zatrudnienie nie stanowi przedmiotu regulacji przepisów powszechnie obowiązujących. Dokumenty te muszą jedynie w wiarygodny sposób uprawdopodabniać zatrudnienie pracownika u zagranicznego pracodawcy w określonym przedziale czasowym. Pracodawca może wymagać, aby pracownik przedłożył mu dokumentację przetłumaczoną na język polski.