Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

Jakich formalności należy dopełnić, żeby pracownik mógł pracować zdalnie podczas kwarantanny lub izolacji domowej?

Z art. 4h i art. 4ha ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wynika, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W takiej sytuacji, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby. W zamian za to pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonaną zgodnie z treścią art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Z przywołanych powyżej przepisów nie wynika wprost jakich formalności powinny dopełnić strony stosunku pracy, żeby pracownik mógł podjąć pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji domowej. Zasadnym wydaje się uznanie, że pracownik powinien zawnioskować o możliwość pracy w takim trybie i uzyskać w tym zakresie zgodę pracodawcy. Dla celów dowodowych zarówno wniosek lub prośba o wyrażenie zgody, tak samo jak jej udzielenie, powinny być udzielone na piśmie, choć w przepisach nie zawarto bezwzględnego wymogu formy pisemnej dla wskazanych czynności, a więc co do zasady dopuszczalna jest każda forma. Podsumowując, decyzja o wykonywaniu pracy zdalnej w czasie kwarantanny lub izolacji domowej zależy każdorazowo od zgody obu stron stosunku pracy. Pracownik nie powinien bowiem rozpocząć wykonywania pracy bez uzyskania zgody pracodawcy, a podmiot zatrudniający nie ma uprawnienia do jednostronnego polecenia wykonywania pracy zdalnej, bez uzyskania wniosku lub zgody pracownika. Co więcej, uzasadniony wydaje się wniosek, że pracownik w razie pogorszenia stanu zdrowia, może w każdej chwili wycofać złożony wcześniej wniosek i zaprzestać wykonywania pracy zdalnej, otrzymując w zamian wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.