Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

Czy po dostarczeniu do pracodawcy, przez lekarza, zwolnienia lekarskiego przesłanego w systemie elektronicznym, pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w pracy?

Niezależnie od przesłania zwolnienia lekarskiego przez lekarza w systemie elektronicznym, pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w pracy. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.