Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.04.2021

Czy można rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 53 Kodeksu pracy z pracownikiem, który znajduje się w okresie ochrony przedemerytalnej?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy (Dz.U z 2020 r. poz. 1320), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Natomiast w myśl art. 53 §1 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony  
u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Zgodnie z powyższym, jeżeli pracownik jest nieobecny z powodu choroby dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, bądź dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy również pracownikowi, który jest objęty ochronną przedemerytalną. Bowiem, ochrona przedemerytalna jest przed wypowiedzeniem,  
a nie przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.