Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.04.2021

Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę w dobie pandemii?

Zgodnie z art. 30 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwany k.p., oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Może ono zostać wręczone drugiej stronie stosunku pracy osobiście lub przesłane za pośrednictwem poczty. W takim przypadku datą rozwiązania stosunku pracy albo datą rozpoczęcia okresu wypowiedzenia będzie data, z jaką pismo dotrze do adresata w taki sposób, że będzie  mógł zapoznać się z jego treścią.

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej, ustawodawca zdecydował się wprowadzić art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020 poz. 695 ze zm.), który wszedł w życie 18 kwietnia 2020 r. Ma on istotne znaczenie w przypadku rozwiązywania umów o pracę, gdyż zawiesza tzw. ‘fikcję doręczeń’, stosowaną często w praktyce. Z przepisu wynika, że nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Obecnie nie można uznać, że zaniechanie odbioru korespondencji po jednokrotnym lub dwukrotnym awizowaniu będzie uznawane za skuteczne doręczenie pisma. Aktualnie, żeby doszło do skutecznego rozwiązania umowy konieczny jest więc faktyczny odbiór pisma i najlepiej – posiadanie potwierdzenia odbioru w celach dowodowych. Możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej formy czynności prawnej, która jest aktualnie zrównana z formą pisemną. Z art. 781 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz . 1740 ze zm.) wynika bowiem, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę może też zostać doręczone za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego elektronicznego podpisu (najlepiej na służbowy adres e-mail z potwierdzeniem doręczenia). Takie oświadczenie jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.