Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.04.2021

„Czy wniosek o pracę zdalną w trakcie izolacji domowej powinien zawierać jakieś konkretne dane? „Czy jest na to wzór?”

Zgodnie z art.  4ha ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami oraz z 2020 r. poz. 2157), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8.

Wymagania, jakim musi sprostać pracownik wnioskujący o możliwość świadczenia pracy zdalnej poddany obowiązkowej izolacji w warunkach domowych oraz warunki, jakie musi spełnić pracodawca, określono w art. 3 pkt 3-8 ww. ustawy:

  • wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych,
  • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca,
  • przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania,
  • pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu,
  • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Przepisy nie regulują zagadnienia treści i formy wyrażenia przez pracownika chęci pracy w czasie izolacji, a więc zamiar ten w opinii inspektora pracy pracownik może zgłosić w dowolny sposób.

Przywołane powyżej przepisy stwierdzają, że wykonywanie przez pracownika zdalnej pracy w czasie przebywania w izolacji jest uzależnione od zgody pracodawcy. Zatem pracodawca nie może wydać polecenia służbowego w tym zakresie, ponadto, aby zgodę uzyskać, pracownik najpierw musi zgłosić chęć lub zamiar świadczenia pracy w czasie izolacji. Brak jest przepisów określających treści wniosku pracownika oraz jego formy.

W związku z powyższym pracownik ma prawo w każdy sposób zakomunikować pracodawcy chęć lub zamiar świadczenia pracy w czasie obowiązkowej izolacji.

Ważne jest, aby oświadczenie woli, które ma być złożone pracodawcy doszło do pracodawcy w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią. Zasady dotyczące oświadczenia woli określono w art. 60 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Dla celów dowodowych dobrze byłoby, aby oświadczenie woli pracownika i zgoda pracodawcy przybrały formę pisemną bądź elektroniczną. Wynikałoby wtedy z tych dokumentów, że to pracownik sam wystąpił z takim wnioskiem, a następnie uzyskał zgodę lub odmowę pracodawcy.

We wniosku pracownik mógłby zawrzeć różne informacje, np. dotyczące okresu, w jakim chce świadczyć pracę zdalną, ale nie są to elementy obowiązkowe.