Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.04.2021

Czy pracownik ma obowiązek poddania się badaniu trzeźwości w zakładzie pracy?

Kierownik zakładu pracy lub inna osoba, która została upoważniona do pełnienia jego funkcji, nie może dopuścić do pracy pracownika, w przypadku którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał go w trakcie wykonywania obowiązków. Okoliczności, które stanowią podstawę odsunięcia pracownika powinny być podane mu do wiadomości, a ponadto powinien on posiadać możliwość wykazania, że podejrzenia pracodawcy są bezzasadne. W tym celu pracodawca powinien zapewnić mu wykonanie badania za pomocą alkomatu, które przeprowadzić może samodzielnie lub poprzez uprawniony organ. Stosownie do postanowień art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kontrolę trzeźwości pracownika przeprowadza organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), który nie może odmówić przeprowadzenia badania niezależnie od tego czy wnioskować o nie będzie pracodawca, czy pracownik. Oznacza to również, że w sytuacji, gdy pracownik ma wątpliwości co do wyniku badania przeprowadzonego przez pracodawcę - może zwrócić się o pomoc ww. organów. Podkreślenia wymaga fakt, że pracownik nie ma obowiązku poddania się badaniu alkomatem. W takim przypadku pracodawca powinien sporządzić protokół opisujący okoliczności zdarzenia, który winien być opatrzony podpisami świadków zdarzenia. Należy w nim zaznaczyć, że pracownik odmówił poddaniu się badaniu oraz szczegółowo opisać okoliczności uzasadniające podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.