Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
18.05.2021

Czy dopuszczalne jest pozostawanie w więcej niż jednym stosunku pracy?

Powszechnie obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi podjęcia pracy  
u więcej niż jednego pracodawcy. Sąd Najwyższy wyraził jednak pogląd w Wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. II PK 33/16, że pracodawca w drodze polecenia może zobowiązać pracownika do udzielenia informacji o podjęciu dodatkowej aktywności zawodowej.

Podzielił tę tezę Sąd Najwyższy, w Wyroku z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. I PK 25/16 wskazując, że pracownik na żądanie pracodawcy jest obowiązany udzielić informacji dotyczącej dodatkowego zatrudnienia zarówno pracowniczego, jak i pozapracowniczego.

Warto również zwrócić uwagę na umowę o zakazie konkurencji. Zgodnie bowiem z art. 1011 §  1 Kodeksu pracy, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

W związku z powyższym, pracownik może pozostawać w więcej niż jednym stosunku pracy, o ile nie jest związany umową o zakazie konkurencji.