Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
09.07.2021

Jakie kroki należy podjąć jeżeli świadectwo pracy jest błędnie wystawione?

 

Zgodnie z treścią art. 97 §  21 Kodeksu pracy pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w zakresie uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, lub niezgodnych z ustawowymi wymaganiami. Z § 7 ust. 1 i ust. 4b rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.) – dalej zwany r.s.p., wynika, że pracodawca zawiadamia pracownika - w postaci papierowej lub elektronicznej - o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W przypadku zaś uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób. W razie zaś nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Takie samo roszczenie przysługuje w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Zgodnie z art. 461 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące świadectwa pracy oraz o roszczenia z tym związane należą do kognicji sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu.  Istotne jest jednak to, że możliwość skutecznego odwołania się pracownika do sądu pracy jest uzależniona od wcześniejszego wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. W przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie (§ 7 ust. 2 r.s.p.).