Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych z Urzędu Pracy wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu wypoczynkowego ?

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, gdyby była to pierwsza praca. Zgodnie bowiem z art. 153 § 1 Kodeksu Pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.