Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

Czy emeryt jest uprawniony do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu rozumie się pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 wspomnianej ustawy, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin
z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Zgodnie z powyższym, emeryci są uprawnieni do korzystania z należnych świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast szczegółowych przepisów i regulacji należy szukać w regulaminie, który ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, bądź z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowanie jej interesów.