• RSS
  • Wersja tekstowa
19.03.2021

Badania lekarskie przed rozpoczęciem nauki w szkole branżowej I stopnia

Aby podjąć naukę w szkole branżowej I stopnia rodzic ucznia (przedstawiciel ustawowy) albo pełnoletni uczeń musi dostarczyć do tej szkoły zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jeśli wybrałeś szkołę zawodową, zgłoś się do niej po skierowanie na badanie lekarskie.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wyda skierowanie na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Lekarz przeprowadza obowiązkowe badania lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651) określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich.

Zgodnie z przepisami § 4 ust.1 ww. rozporządzenia lekarz przeprowadza badanie lekarskie  
z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej ; zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy oraz prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 § 3 Kodeksu pracy.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie lekarskie zawiera:

  1. oznaczenie jednostki służby medycyny pracy przeprowadzającej badanie lekarskie w postaci nadruku, naklejki lub pieczątki, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP, REGON;
  2. datę wydania zaświadczenia lekarskiego;
  3. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4. zakres praktycznej nauki zawodu albo kształcenia;
  5. nazwę i adres placówki dydaktycznej, która wydała skierowanie na badania lekarskie;
  6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej;
  7. pieczątkę lub nadruk zawierające imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz jego własnoręczny podpis;
  8. datę następnego badania lekarskiego wynikającą z przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy;
  9.  pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia, o którym mowa w pkt 6.

W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

W przypadku gdy osoba badana, której orzeczenie lekarskie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu, który przekazuje je placówce dydaktycznej.

Od orzeczenia lekarskiego, osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej.

Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.