Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
18.05.2021

Czy umowa o pracę z pracownikiem młodocianym zawarta w celu przygotowania zawodowego zawsze musi być zawarta na czas nieokreślony?

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 ustawy z 26.06.1974 r.  Kodeks pracy, gdzie m.in. zostało zawarte, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z  art. 194  Kodeksu pracy do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę  w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 Kodeksu pracy oraz art. 196 Kodeksu pracy. Jak zatem z tego wynika do zawierania z młodocianymi umów  o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy dotyczące zawierania umów o pracę na czas nieokreślony, w których jednak określa się czas trwania przygotowania zawodowego. Oznacza to, że umowa o pracę z pracownikiem młodocianym powinna być zawierana na czas nieokreślony, a pracodawca na podstawie § 9  ww. rozporządzenia  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, gdy  w celu nauki zawodu zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb.