Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
16.03.2021

Zmiana rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

W dniu 20 lutego 2021r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2021.325).

Zmiany dotyczą koniecznych dostosowań polskich przepisów do wymagań europejskich, w tym w szczególności odnoszą się do nowych wartości NDS dla niektórych chemicznych czynników szkodliwych oraz mikroklimatu gorącego, w tym wskaźnika obciążenia termicznego  WBGT.

W przepisie określono wydłużone terminy przejściowe obowiązywania niektórych wprowadzonych normatywów środowiska pracy dla:

  • spalin emitowanych z silników Diesla – frakcji respirabilnej (do dnia 20 lutego 2023 r.),  
  • w tym ustalone odrębnie dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli (do dnia 20 lutego 2026 r.);
  • 4-toliloaminy (do dnia 19 maja 2021 r.);
  • 3-metylobutan-1-olu (do dnia 19 maja 2021 r.);
  • trichlorku fosforylu (do dnia 19 maja 2021 r.).