• RSS
  • Wersja tekstowa

Materiały pomocnicze. Przykłady wybranych metod oceny ryzyka

 

Pod adresem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, po wybraniu linku "Ocena ryzyka zawodowego" (w "Wiedzieć więcej o BHP" - na dole), uzyskuje się dostęp do ulotki "Ocena ryzyka w pięciu krokach", i do broszury "Najważniejsze aspekty oceny ryzyka zawodowego"- w prawej kolumnie). Broszura zawiera informacje ogólne na temat oceny ryzyka zawodowego: podstaw oceny ryzyka zawodowego, karty (dokumentowania) oceny ryzyka zawodowego, przykłady list kontrolnych do identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy i dla wybranych rodzajów prac z przykładami działań zapobiegawczych.

Warto się też zapoznać dostępnymi na tej stronie (środkowa kolumny u góry, także po wybraniu linku "Ocena ryzyka zawodowego" kartami charakterystyk zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach. Karty zawierają spis zagrożeń związanych z wykonywaniem danego zawodu, wyszczególnienie występujących na stanowiskach pracy czynników środowiska pracy i ich możliwych konsekwencji dla zdrowia pracownika oraz przegląd proponowanych działań zapobiegawczych.

Materiały poświęcone ocenie ryzyka zawodowego, zawierające informacje na jej temat, przykłady dobrych praktyk i narzędzia oceny ryzyka można też znaleźć na stronie (w wersji polskojęzycznej) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (w prawym górnym rogu, należy wybrać język polski).

Do najpowszechniejszych narzędzi oceny ryzyka należą listy kontrolne (pomagające w ustalaniu zagrożeń), a także poradniki, wytyczne, broszury, kwestionariusze i w coraz większym stopniu narzędzia interaktywne (bezpłatne interaktywne oprogramowanie), w tym aplikacje do pobrania dotyczące zwykle konkretnych sektorów.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opracowała bazę danych narzędzi oceny ryzyka zawodowego. Będą to narzędzia bezpłatne i dostępne on-line w najbliższych miesiącach. Baza danych będzie regularnie aktualizowana i uzupełniana o nowe narzędzia.

Informacje nt. Europejskiej kampanii informacyjnej na rzecz oceny ryzyka zawodowego "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy" (w tym również materiały pomocnicze) są udostępnione na pod adresem Agencji (podobnie jak wyżej można wybrać polską wersję językową).

Przykładowo: po wybraniu w lewej kolumnie u góry "Materiały dotyczące kampanii" uzyskujemy dostęp m.in. do takich materiałów jak: wydawnictwa promocyjne (broszury, ulotki, plakaty), prezentacje w programie Power-Point (np. "Częste błędy w ocenie ryzyka zawodowego", "Substancje niebezpieczne i ocena ryzyka","Stres związany z pracą i ocena ryzyka zawodowego","Ocena ryzyka zawodowego - sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"), quizy i animacje nt. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, filmy instruktażowe (seria z NAPO), biuletyny "Fakty" (zawierające ocenę ryzyka dla wybranych zawodów), listy kontrolne (w dużej części istnieje już polskie tłumaczenie tych opracowań).

Przykładowo: pod linkiem "Listy kontrolne z innych źródeł" znajduje się (prawa kolumna) polskie tłumaczenie list kontrolnych opublikowanych przez Duński Urząd ds. Środowiska Pracy - 60 list dla różnych branż lub miejsc pracy. Listy te opracowano z myślą o małych przedsiębiorstwach, by im pomóc w przeprowadzeniu obowiązkowej oceny ryzyka. Mogą być pomocne w identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy. Listy udostępniono w 10 grupach: administracja, rolnictwo, budownictwo, handel, grafika i druk, przemysł i produkcja, usługi, edukacja i badania, usługi socjalne i zdrowie oraz usługi detaliczne.

Bezpośredni adres do tego materiału:
http://osha.europa.eu/pl/campaigns//hwi/ra_tools_checklists
 

PRZYKŁADY WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA

 

Na stronie CIOP-PIB warty polecenia jest bezpłatny, interaktywny system IRYS, wspomagający prowadzenie oceny ryzyka zawodowego on-line (w lewej kolumnie, także po wybraniu linku "Ocena ryzyka zawodowego"). Oferowana w tym systemie ocena ryzyka obejmuje pięć grup czynników: chemiczne (539), biologiczne (398), fizyczne (25), uciążliwe (12) i pyły (18). Dla wybranych czynników (po zadaniu parametrów) podawana jest informacja jakie ryzyko zawodowe jest z nimi związane: małe, średnie czy duże oraz ewentualny komunikat, że praca w takich warunkach jest zabroniona (dotyczy szczególnie kategorii pracowników młodocianych i kobiet w ciąży). Można tez wyszukiwać czynniki szkodliwe wg typów np. drażniące, uczulające, żrące itd.