• RSS
 • Wersja tekstowa

Rzeczoznawcy do spraw BHP

Wykaz rzeczoznawców ds. BHP

 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
 2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
 3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
 4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
 9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
 10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
 11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
 12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
 13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
 14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE
 15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
 16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO - POMORSKIE

 

 

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE NA RZECZOZNAWCÓW

Zarządzenie nr 35/19 Głównego Inspektora Pracy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. [więcej]

Pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kancelaria@gip.pip.gov.pl.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. [więcej]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. [więcej]

 


 

WYKAZ GRUP PROJEKTOWYCH I OZNACZEŃ GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW
DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
obowiązujący od 1 stycznia 2008 r.
– określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.
(Dz. U. nr 247, poz. 1835)*

 

Rodzaje budownictwa

Grupy projektowe

Oznaczenia grup uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Budownictwo powszechne
i komunalne

Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele, obiekty handlu hurtowego i detalicznego,
małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób,
oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, budownictwo rolne

1.0

Budownictwo przemysłowe

Górnictwo
Hutnictwo
Energetyka
Przemysł materiałów budowlanych
Przemysł metalowy, elektromaszynowy
Przemysł chemiczny
Przemysł lekki
Przemysł drzewny i papierniczy
Przemysł elektroniczny i teletechniczny
Inne niż wyżej wymienione

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Budownictwo rolno-spożywcze

Przemysł rolno-spożywczy i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

3.0

Budownictwo specjalistyczne

Łączność, radio, telewizja

Komunikacja i transport (dworce kolejowe, autobusowe i lotnicze, bazy i stacje paliw, stacje obsługi pojazdów itp.)

Gospodarka morska i rzeczna (porty, stocznie, przystanie itp.)

Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pogotowie ratunkowe, sanatoria, gabinety lekarskie, stacje krwiodawstwa, laboratoria diagnostyczne, apteki, żłobki itp.)

Inne niż wyżej wymienione

4.1


4.2

4.3
4.4

4.5

 

* Rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, którym Główny Inspektor Pracy nadał uprawnienia przed wejściem
w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589), zachowują te uprawnienia po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy -wg dotychczasowych grup projektowych i ich oznaczeń.

WYKAZ GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
nadawanych przez Głównego Inspektora Pracy do 31 grudnia 2007 r.

Rodzaj budownictwa

Grupy projektowe

Oznaczenia grup uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Budownictwo powszechne i komunalne Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki
Nauka, oświata, szkolnictwo, sport i wypoczynek
Żłobki, przedszkola, domy dziecka i hotele

Obiekty handlu hurtowego i detalicznego
Zakłady usługowe
Małe zakłady produkcyjne i rzemieślnicze

Oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody
Budownictwo rolne
 
1.11.21.3
1.4
 
Budownictwo przemysłowe Górnictwo

Hutnictwo i materiały ogniotrwałe

Energetyka

Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych

Przemysł metalowy, elektromaszynowy

Przemysł chemiczny

Przemysł lekki

Przemysł drzewny i papierniczy

Przemysł elektroniczny i teletechniczny

Przemysł poligraficzny
 
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
 
Budownictwo rolno-spożywcze Przemysł rolno-spożywczy

Zakład przetwórstwa rolno-spożywczego
 
3.1

3.2
 
Budownictwo specjalistyczne Łączność, radio, telewizja

Komunikacja i transport

Gospodarka morska

Zakład służby zdrowia

Inne
 
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5