• RSS
 • Wersja tekstowa

Rzeczoznawcy do spraw BHP

Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

To osoba, która uzyskała uprawnienia nadane przez Głównego Inspektora Pracy upoważniające do opiniowania projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Rzeczoznawca opiniuje projekty architektoniczno-budowlane, technologiczne i inne, których rozwiązania mają wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opiniowanie polega w szczególności na sprawdzeniu przez rzeczoznawcę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz z Polskimi Normami, a także na sprawdzeniu, czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny.

 

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być nadane osobie, która:

 1. ukończyła wyższe studia techniczne;
 2. legitymuje się co najmniej 5-letnią praktyką zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów;
 3. ukończyła kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz ergonomii, przeprowadzony przez podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora Pracy, według programu zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Pracy;
 4. złożyła, z wynikiem pozytywnym, egzamin przed Komisją.

Praktyka zawodowa

Przez praktykę zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów rozumie się
w szczególności praktykę w zakresie projektowania, sprawdzania projektów, wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub opiniowania projektów w innych dziedzinach. Wymienione przykłady obszarów praktyki zawodowej kandydata na rzeczoznawcę bhp wskazują te rodzaje praktyki zawodowej, które zdaniem ustawodawcy dają rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków. Kandydat na rzeczoznawcę, adekwatnie do posiadanego wykształcenia wyższego technicznego, powinien być bezpośrednio związany z procesem projektowym lub wykonawczym inwestycji budowlanej, włączając w to opiniowanie dokumentacji projektowej w innych dziedzinach (np. rzeczoznawcy p.poż., sanepid).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Z wnioskiem o nadanie uprawnień rzeczoznawcy występuje do Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców kandydat lub jednostka, w której jest on zatrudniony.

Do wniosku dołącza się:

 1. uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie kandydata;
 2. dokumentację potwierdzającą posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w zakresie ukończonego kierunku studiów, w szczególności w zakresie projektowania, sprawdzania projektów, wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub opiniowania projektów w innych dziedzinach;
 3. informację określającą grupy uprawnień, o które kandydat się ubiega;
 4. zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

Ważne

Warunkiem ubiegania się o uprawnienia dotyczące budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego jest wcześniejsze uzyskanie uprawnień dotyczących budownictwa powszechnego i komunalnego.

 

Egzamin kwalifikacyjny

Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców, której członkowie powoływani są przez Głównego Inspektora Pracy w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw pracy. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny obejmuje test ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowanie opinii o projekcie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii.

Do części ustnej egzaminu przystępuje kandydat, który w części pisemnej uzyskał wynik pozytywny.

Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, obowiązujących przy projektowaniu.

 

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu 

Z części pisemnej egzaminu są zwolnieni rzeczoznawcy ubiegający się o nadanie dodatkowych grup uprawnień.

 

Terminy egzaminu

Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

Ważne

Kandydat może ubiegać się o zmianę terminu egzaminu, jeżeli przemawiają za tym ważne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy, określone w przepisach prawa pracy.

 

Egzamin poprawkowy

Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z egzaminu, może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniego egzaminu, po uiszczeniu opłaty.

 

Opłaty

Wysokość opłaty za egzamin jest zróżnicowaniu w zależności od rodzaju egzaminu.

Na opłaty za egzamin składają się koszty wynagrodzeń, diet, przejazdów, zakwaterowania
i wyżywienia członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców oraz koszty przygotowania i organizacji egzaminu.

Wysokość opłaty za egzamin ustala się każdorazowo, biorąc pod uwagę, przy obliczaniu wynagrodzenia członków Komisji za poszczególne etapy egzaminu, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość opłaty za egzamin oraz sposób zapłaty powinny być podane do wiadomości kandydata na rzeczoznawcę lub rzeczoznawcy nie później niż na 4 tygodnie przed datą egzaminu.

Kandydat na rzeczoznawcę lub rzeczoznawca powinien okazać Sekretarzowi Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców dowód wniesienia opłaty za egzamin przed jego rozpoczęciem.

 

Przepisy

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1614).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 247, poz. 1835
  z późn. zm.).

 

Lista rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higien pracy

Centralny rejestr wydanych uprawnień prowadzi Główny Inspektor Pracy. Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji pracy w zakładce BHP/ Rzeczoznawcy ds. BHP zamieszczone jest  lista rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem na województwa.

 

W przypadku wątpliwości dotyczących uzyskania uprawnień rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy proszę o kontakt telefoniczny:

 

22-39-18-246Elżbieta Kossakowska – Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców,

22-39-18-254 – sekretariat Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy

 

Wykaz rzeczoznawców ds. BHP

 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
 2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
 3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
 4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
 9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
 10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
 11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
 12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
 13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
 14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE
 15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
 16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO - POMORSKIE

 

 

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE NA RZECZOZNAWCÓW

Zarządzenie nr 35/19 Głównego Inspektora Pracy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. [więcej]

Pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kancelaria@gip.pip.gov.pl.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. [więcej]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. [więcej]

 


 

WYKAZ GRUP PROJEKTOWYCH I OZNACZEŃ GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW
DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
obowiązujący od 1 stycznia 2008 r.
– określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.
(Dz. U. nr 247, poz. 1835)*

 

Rodzaje budownictwa

Grupy projektowe

Oznaczenia grup uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Budownictwo powszechne
i komunalne

Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele, obiekty handlu hurtowego i detalicznego,
małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób,
oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, budownictwo rolne

1.0

Budownictwo przemysłowe

Górnictwo
Hutnictwo
Energetyka
Przemysł materiałów budowlanych
Przemysł metalowy, elektromaszynowy
Przemysł chemiczny
Przemysł lekki
Przemysł drzewny i papierniczy
Przemysł elektroniczny i teletechniczny
Inne niż wyżej wymienione

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Budownictwo rolno-spożywcze

Przemysł rolno-spożywczy i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

3.0

Budownictwo specjalistyczne

Łączność, radio, telewizja

Komunikacja i transport (dworce kolejowe, autobusowe i lotnicze, bazy i stacje paliw, stacje obsługi pojazdów itp.)

Gospodarka morska i rzeczna (porty, stocznie, przystanie itp.)

Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pogotowie ratunkowe, sanatoria, gabinety lekarskie, stacje krwiodawstwa, laboratoria diagnostyczne, apteki, żłobki itp.)

Inne niż wyżej wymienione

4.1


4.2

4.3
4.4

4.5

 

* Rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, którym Główny Inspektor Pracy nadał uprawnienia przed wejściem
w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589), zachowują te uprawnienia po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy -wg dotychczasowych grup projektowych i ich oznaczeń.

WYKAZ GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
nadawanych przez Głównego Inspektora Pracy do 31 grudnia 2007 r.

Rodzaj budownictwa

Grupy projektowe

Oznaczenia grup uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Budownictwo powszechne i komunalne Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki
Nauka, oświata, szkolnictwo, sport i wypoczynek
Żłobki, przedszkola, domy dziecka i hotele

Obiekty handlu hurtowego i detalicznego
Zakłady usługowe
Małe zakłady produkcyjne i rzemieślnicze

Oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody
Budownictwo rolne
 
1.11.21.3
1.4
 
Budownictwo przemysłowe Górnictwo

Hutnictwo i materiały ogniotrwałe

Energetyka

Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych

Przemysł metalowy, elektromaszynowy

Przemysł chemiczny

Przemysł lekki

Przemysł drzewny i papierniczy

Przemysł elektroniczny i teletechniczny

Przemysł poligraficzny
 
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
 
Budownictwo rolno-spożywcze Przemysł rolno-spożywczy

Zakład przetwórstwa rolno-spożywczego
 
3.1

3.2
 
Budownictwo specjalistyczne Łączność, radio, telewizja

Komunikacja i transport

Gospodarka morska

Zakład służby zdrowia

Inne
 
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5