• RSS
 • Wersja tekstowa

Dla pracodawców

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Na mocy obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy, w zakresie zapewnienia właściwych psychospołecznych warunków pracy, pracodawcy są zobowiązani min. do:

 • zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz podstawowymi uprawnieniami;
 • organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiągania przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 • organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
 • przeciwdziałania dyskryminacji;
 • zapobiegania mobbingowi;
 • ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy oraz
 • wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy również zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności przez:

 • ograniczanie ryzyka zawodowego,
 • dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;
 • stosowanie potrzebnych środków profilaktycznych,
 • informowanie i szkolenie pracowników.

 

STANDARDY ZARZĄDZANIA

STANDARD 1

Pokazuj, że problem stresu w pracy traktujesz poważnie. Zapewnij, aby wszystkie osoby w Twojej firmie posiadały odpowiednią wiedzę dot. stresu w pracy i rozumiały, że rozpoznawanie i usuwanie jego przyczyn jest korzystne dla Was wszystkich. Stworzenie zdrowego i wolnego od stresu miejsca pracy wymaga współdziałania.

STANDARD 2

Dbaj o to, aby pracownicy byli traktowani jak partnerzy, od których Ty oraz osoby kierujące egzekwują wymagania oraz wywiązują się z obowiązków wobec nich. Prawo pracy jest przestrzegane.

STANDARD 3

Samodzielnie, lub przez wyznaczone osoby, dbaj o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakładzie. Bądź pewny, że na stanowiskach pracy zapewnione jest odpowiednie oświetlenie, temperatura, wyposażenie, przestrzeń do pracy, brak hałasu, wilgoci i przykrych woni. Wyposażaj pracowników w środki ochrony indywidualnej gdy jest to potrzebne.

STANDARD 4

Prowadź stały monitoring i systematycznie zbieraj informacje dot. warunków pracy, w tym także psychospołecznych, w Twoim zakładzie. Okresowo dokonuj oceny z udziałem pracowników lub ich przedstawicieli. Jeśli trzeba, niezwłocznie wprowadzajcie zmiany wynikające z oceny.

STANDARD 5

Zapewnij, aby obowiązki poszczególnych pracowników były dokładnie określone oraz nie kolidowały ze sobą. Wszyscy pracownicy powinni być dokładnie poinformowani o własnych zadaniach oraz ciążącej na nich odpowiedzialności. Wątpliwości pracowników wyjaśniaj na bieżąco.

STANDARD 6

Bądź otwarty, nie obawiaj się głosu pracowników. Zapewnij, aby pracownicy, lub ich przedstawiciele, mieli możliwość wyrażania własnych pomysłów, opinii i uwag dotyczących organizacji pracy i propozycji usprawnienia działalności działu lub całej firmy. Korzystaj z tych pomysłów. Jeśli nie możesz tego zrobić, wyjaśniaj przyczyny Twoich decyzji pracownikom. Dbaj, aby w Twojej firmie istniała dwustronna komunikacja między pracownikami, ich przełożonymi i Tobą.

STANDARD 7

Dbaj aby praca była przydzielana w ilości i jakości dostosowanej do wiedzy, doświadczenia oraz możliwości fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych poszczególnych pracowników. Dobieraj pracowników pod kątem wykonywanych przez nich obowiązków, obserwuj ich w trakcie pracy, pytaj o potrzeby, jeśli trzeba poddawaj odpowiednim szkoleniom.

STANDARD 8

Oczekuj wykonania pracy adekwatnej do godzin pracy. Dbaj o to, aby praca w nadgodzinach odbywała się tylko w uzasadnionych przypadkach, a pracownicy w żadnym przypadku nie pracowali w nadgodzinach ponad wymiar określony przepisami prawa. Upewnij się, że w Twojej firmie pracownicy mają taką możliwość oraz korzystają z prawa do odpoczynku.

STANDARD 9

Wspólnie z przedstawicielami pracowników opracuj jasne kryteria oceny pracy oraz nagradzania i awansowania pracowników. Dbaj o to, aby kryteria te były znane oraz jednakowo stosowane wobec wszystkich pracowników oraz członków kadry zarządzającej.

STANDARD 10

Zachęcaj osoby kierujące pracownikami, aby stawiały przed pracownikami cele do wykonania. Pracownicy powinni posiadać też pewien kredyt zaufania. Tam gdzie to możliwe, decyzje co do sposobu zaplanowania, realizacji, tempa wykonania i rozwiązania zadania pozostaw pracownikom.

STANDARD 11

Zamiast do rywalizacji zachęcaj pracowników do współpracy. Tam gdzie to możliwe, zamiast pojedyńczych stanowisk, twórz zespoły pracowników pracujące nad zadaniem od początku do końca.

STANDARD 12

Zadbaj o to, aby pracownicy dokładnie wiedzieli, na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć z Twojej strony oraz ze strony swoich przełożonych. Nagradzaj pracowników i osoby kierujące pracownikami za udzielanie pomocy współpracownikom.

STANDARD 13

Dbaj, aby polecenia były wydawane pracownikom w sposób precyzyjny. Upewniaj się, że pracownicy wiedzą, czego się w danej chwili od nich oczekuje. Zapewnij pracownikom możliwość wyjaśniania wątpliwości dot. zlecanych im zadań.

STANDARD 14

Upewnij się, że pracownicy są informowani o wynikach swojej pracy, zarówno tych negatywnych jak i pozytywnych, na bieżąco. Zachęcaj osoby kierujące pracownikami do doceniania zaangażowania pracowników w pracę. Nagradzaj pracowników za ich zaangażowanie.

STANDARD 15

Zadbaj o to, aby o problemach i przyczynach błędów, sposobie ich rozwiązania, naprawienia i uniknięcia w przyszłości rozmawiało się w Twojej firmie spokojnie, rzeczowo i z zainteresowanymi osobami.

STANDARD 16

Spraw, aby wszyscy rozumieli, że zmiany w firmie są nieuniknione. Aby unikać dodatkowych napięć i nieporozumień, odpowiednio wcześnie informuj pracowników o planowanych zmianach, terminach oraz powodach ich wprowadzenia. Umożliw pracownikom możliwość konsultacji i przedstawiania własnych propozycji w tym zakresie. Jeśli jest to możliwe, uwzględniaj te propozycje.

STANDARD 17

Rozpoznawaj indywidualne zdolności lub predyspozycje pracowników do wykonywania określonych zadań. Staraj się uwzględniać je przy planowaniu ich pracy i wykorzystywać w działalności firmy. Zachęcaj pracowników i ich przełożonych do rozwijania tych umiejętności. Jeśli możesz, udzielaj im w tym pomocy.

STANDARD 18

Zapewnij pracownikom możliwość nawiązywania kontaktów społecznych w pracy.

STANDARD 19
Ustal sposób rozwiązywania konfliktów w pracy. Zadbaj, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, w jaki sposób należy rozwiązywać konflikty w Twoim zakładzie. Jeśli trzeba, zwiększaj kompetencje pracowników w tym zakresie. Wyznacz odpowiednie osoby i poinformuj pracowników, do kogo mogą zwracać się prośbą o pomoc lub poradę.

STANDARD 20

Zadbaj o to, aby wszyscy pracownicy i kadra zarządzająca byli dokładnie poinformowani o niedopuszczalnych zachowaniach w pracy i przyjętych w Twojej firmie sposobach reagowania na nie. Upewnij się, że wszyscy pracownicy wiedzą w jaki sposób i komu można zgłaszać takie zachowania oraz jakie grożą konsekwencje. Konsekwencje wobec osób łamiących zasady wyciągaj bez względu na staż pracy i zajmowane przez nie stanowisko.

STANDARD 21

Jeśli jesteś w stanie, udzielaj indywidualnej pomocy pracownikom i kadrze zarządzającej. W zależności od potrzeb kieruj potrzebujące osoby na szkolenia doskonalące, urlopy zdrowotne, odciążaj od pracy określonego rodzaju lub czasowo przenoś za ich zgodą na inne stanowisko. Postaraj się stworzyć możliwość wprowadzenia elastycznego czasu pracy np.: dla pracowników opiekującym się małymi dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Wysłuchuj indywidualnych próśb pracowników w tym zakresie.

STANDARD 22

Upewnij się, że osoby kierujące pracownikami zdają sobie sprawę, że ich stosunek do innych osób oraz sposób zarządzania ma wpływ na poziom stresu w firmie. Jeśli jest to potrzebne, umożliw takim osobom podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie. Obowiązki polegające na kierowaniu innymi powierzaj tylko osobom posiadającym odpowiednie predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

STANDARD 23

Pamiętaj, że sposób w jaki traktujesz pracowników i rozwiązujesz problemy w pracy może być wzorem do naśladowania dla pracowników. Pamiętaj o wyrozumiałości, życzliwości i wsparciu, gdy jest to potrzebne.

STANDARD 24

Jeśli zależy Ci na stworzeniu zdrowego i wolnego od stresu miejsca pracy, sam także powinieneś dbać o własne zdrowie. Nie zapominaj o sobie, swoich prawach i potrzebach w pracy. Pamiętaj, że oprócz tego że jest szefem, jesteś również człowiekiem jak każdy inny.
 

W ustaleniu wzajemnych praw i obowiązków pracodawcy i pracowników pomocny może być również Kodeks pracy. Jego treść można znaleźć na tej stronie www.

W przypadku wątpliwości lub pytań, w każdym Okręgowym Inspektoracie Pracy można dodatkowo otrzymać bezpłatne porady w zakresie prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy oraz prawidłowej organizacji pracy. Wykaz Okręgowych Inspektoratów Pracy znajduje się na tej stronie www.

Poniżej prezentujemy także zestaw publikacji Państwowej Inspekcji Pracy, które mogą pomóc pracodawcom w eliminacji stresu w zakładzie pracy.