Deklaracja dostępności Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym znajduje się siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu ul. Oleskiej 121C jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Budynek zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.  Do wejścia do budynku nie ma schodów, jest utwardzone dojście do budynku na poziomie zero. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm. Dźwig osobowy, znajdujący się w budynku, ma szerokość 90 cm i jest wyposażony w przyciski z alfabetem Braille’a. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane niebieską kopertą P-20  oraz symbolem P-24.