Kampanie Państwowej Inspekcji Pracy

Informacje o aktualnie prowadzonych kampaniach

Dobry przepis na bezpieczeństwo

Ogranicz zagrożenia zawodowe w zakładzie przetwórstwa mięsa

Kampania "Nie prowadź bez przerwy"

Kampania wspierająca dziłania PIP w obszarze bezpieczeństwa w transporcie drogowym


Programy prewencyjne PIP

W ramach programów otrzymają Państwo pomoc związana z zapewnieniem przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp w zakładzie pracy, bezpłatne szkolenia, materiały edukacyjne i publikacje, jak również listę kontrolną, która pomoże przygotować zakład do audytu kończącego program.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

Zmiany w prawie pracy

W tym dziale znajdą Państwo najnowsze zmiany w prawie pracy


Kodeks pracy

Tekst jednolity

Kalendarz wydarzeń na 2018 r.

Informacje o aktualnie prowadzonych kampaniach, konkursach, wydarzeniach związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy

27.11.2018

Konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

Pomysł tego konkursu zrodził się już blisko ćwierć wieku temu, kiedy Państwowa Inspekcja Pracy startowała z pierwszą edycją, główną ideą instytucji było zaszczepienie wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji nieco innej, niż wymagała od nich typowa, codzienna, ekonomiczna gra rynkowa.

Chodziło o to, aby zaczęli rywalizować w ramach standardów warunków pracy, gdzie stawką jest zdrowie, a często także życie pracowników. Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie nie tylko uczyć, ale także nagradzać i promować tych, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Dzisiaj konkurs jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy.

27.11.2018

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Główny Inspektor Pracy uprzejmie informuje o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy (Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy oraz wzór wniosku dostępne są w zakładce Konkursy PIP).

pracodawca2016-foto

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem i zdjęciem (kolorowym w formacie 3,5 x 4,5 cm) należy składać do 30 czerwca br. w Głównym Inspektoracie Pracy, ul. Barska 28/30 w Warszawie.

W sprawach związanych z Nagrodą im. Haliny Krahelskiej wszelkich informacji udziela pracownik Gabinetu Głównego Inspektora Pracy pod nr tel.: 22/ 39 18 311.

czerwiec -
wrzesień
2018

Kampania „Pracuję legalnie” w mediach

„Pracuję legalnie” to trzyletnia ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, która realizowana jest w latach 2017-1019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. W 2018 roku kampania informacyjna „Pracuję legalnie” będzie realizowana poprzez:

  • kampanię internetową (czerwiec 2018 r.),
  • spoty radiowe w ogólnopolskiej stacji radiowej (czerwiec 2018 r.),
  • kampanię w prasie lokalnej (wkładka tematyczna dla pracowników i pracodawców w czerwcu i wrześniu 2018 r.).
23.05.2018

Konkurs dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle

Państwowa Inspekcja Pracy wraz ze Związkiem rzemiosła Polskiego w 2000 r. rozpoczęła organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”. Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym oraz ogólnokrajowym.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratoriów Oświaty oraz szkół zawodowych; Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

14-20
maja 2018

Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie

plakat

Jak co roku Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w wydarzenie „Tygodnia Bezpieczeństwa” organizowane przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Bezpieczeństwo się opłaca! Wszystkim”.

Podstawowym celem akcji organizowanej w dniach od 14 do 20 maja 2018 r. jest ograniczenie wypadków oraz poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.


W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa na wybranych placach budów zaplanowano prelekcje i wykłady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, różnego rodzaju pokazy ratownictwa, demonstracje nowoczesnych rozwiązań technicznych. Odbędą się również szkolenia z pierwszej pomocy, z zagrożeń psychospołecznych na budowach, pokazy dostawców i producentów sprzętu BHP, kursy podnoszące kwalifikacje pracowników oraz spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcja Pracy. W trakcie wydarzenia Inspektorzy pracy będą udzielali porad prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowach. Dostępne będą także materiały i wydawnictwa PIP, dotyczące budownictwa.


Więcej o szczegółach akcji można dowiedzieć się w okręgowych inspektoratach pracy oraz na stronie Porozumienia dla Bezpieczeństwa.

18.04.2018

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

styczeń -
grudzień
2018

Szkolenia w ramach kampanii „Pracuję legalnie”

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie” Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych realizują bezpłatne szkolenia z zakresu legalności zatrudnienia dla pracodawców i pracowników. Szkolenia odbywają się w oparciu o przystępne w odbiorze prezentacje przygotowane przez ekspertów z zakresu legalności zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy oraz w oparciu o prezentacje z zakresu ubezpieczeń społecznych przygotowane przez specjalistów z ZUS. Aktualne informacje odnośnie terminów szkoleń dostępne są na stronie kampanii.