Deklaracja dostępności Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekty użytkowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zostały wybudowane w okresie, kiedy nie obowiązywały wymogi dotyczące swobodnej komunikacji wewnątrz budynku.

Siedziba Okręgu znajdująca się przy ul. Kopernika 29 w Olsztynie jest częściowo przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Po lewej stronie od wejścia budynku funkcjonuje podjazd, który osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich umożliwia swobodne dotarcie z poziomu chodnika na poziom parteru. Ponadto podjazd jest wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe posiadają minimalną szerokość 90 cm oraz wyposażone są w uchwyty, które pozwalają na otwarcie przy zastosowaniu minimalnej siły. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym udzielane są porady prawne i przyjmowane są skargi. Takie rozwiązanie ułatwia dostępność osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom z dysfunkcjami ruchu z uwagi na fakt, iż pomieszczenia biurowe znajdują się na III i IV piętrze budynku. Korytarz oraz ww. pomieszczenie nie posiadają odcinków pochyłych oraz progów. Przed budynkiem siedziby Okręgu jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym (D-18) z umieszczoną pod nim tabliczką (T-29) oraz znakiem poziomym (P-20, P-24) umieszczonym na nawierzchni barwy niebieskiej.

W przypadku Oddziałów w Ełku i Elblągu istnieje możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych. W siedzibie Oddziału w Elblągu funkcjonuje urządzenie radiowe do „przyzywania” na poziom parteru pracownika udzielającego porad prawnych, gdyż pomieszczenia oddziału znajdują się na I piętrze budynku. Drzwi wejściowe do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm oraz wyposażone są w uchwyty, które pozwalają na otwarcie przy zastosowaniu minimalnej siły. Korytarz nie posiad odcinków pochyłych oraz progów.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku siedziby Okręgu w Olsztynie oraz Oddziałów w Ełku i Elblągu.

W budynkach siedziby Okręgu i Oddziałów brak jest windy oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Udogodnienia

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.