Deklaracja dostępności szczecin.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szczecin.pip.gov.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Okręgowego Inspektoratu w Szczecinie:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Dostęp do siedziby OIP w Szczecinie: od ul. Pszczelnej 7, parking ogólnodostępny znajduje się bezpośrednio przy posesji, jedno wejście główne do siedziby, do którego prowadzą schody i rampa dla wózków inwalidzkich. Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem kancelarii, sekretariatu lub porad prawnych za pomocą domofonu zlokalizowanego przy drugich drzwiach wejścia głównego. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w pomieszczeniach położonych na parterze budynku wolnym od barier poziomych i pionowych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Należy zachować ostrożność i zwrócić szczególną uwagę ze względu brak chodnika dla pieszych – wejście na teren posesji następuje bezpośrednio z pasa drogowego.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia.

Siedziba OIP Szczecinie Oddział w Koszalinie posiada dwa wejścia. Do wejścia głównego do budynku od ul. Piłsudskiego prowadzi chodnik zakończony schodami. Drugie wejście do obiektu prowadzi przez wewnętrzny parking od ul. Sportowej. Przy drugim wejściu przy drzwiach znajduje się dzwonek - osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu, który pośredniczy w załatwieniu sprawy. W budynku nie ma rampy dla wózków inwalidzkich, dostęp do pomieszczeń i toalety związany jest z koniecznością pokonania schodów (nie ma dostępu dla osób z niepełnosprawnościami-wysoki parter, schody). W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób:

 

Inne informacje i oświadczenia

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje

instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia