Deklaracja dostępności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach  jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Siedziba wyposażony jest w odpowiedni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim podjazd. Ponadto drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła od 90 – 100 cm. Obok drzwi znajduje się domofon do powiadomienia sekretariatu Inspektoratu o potrzebie asysty. Do budynku zapewniony jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego. Wewnątrz budynek posiada szerokie korytarze, nie występują różnice w poziomie podłóg, przy wyjściach z wind oraz przy pokoju porad prawnych znajduje się przestronny hol umożliwiający swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podłogi na klatce schodowej wyłożone są płytkami gresowymi natomiast korytarze siedziby OIP Kielce na II i III piętrze budynku wykładziną PCV typu tarkett.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp
do pomieszczeń usytuowanych na II i III piętrze.

Na III piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych (obok porad prawnych). Obiekt jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych
z dysfunkcjami ruchowymi, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi.

Inne informacje i oświadczenia

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizując  postanowienia ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j.) zamieścił na stronie internetowej OIP Kielce informację dla osób głuchych, niedosłyszących lub głuchoniewidomych o możliwości i zasadach korzystania
z porad prawnych, technicznych bądź załatwienia innych spraw objętych kompetencjami Państwowej Inspekcji Pracy przy pomocy osoby przybranej lub tłumacza języka migowego. Na stronie OIP Kielce umieszczono formularz zgłoszeniowy.