Deklaracja dostępności Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główną siedzibą Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie jest budynek znajdujący się w Lublinie przy al. Piłsudskiego 13. Oddziały Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie znajdują się w:

Główna siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przy al. Piłsudskiego 13 (pomieszczenia Inspekcji Pracy znajdują się na parterze oraz 2, 3, 4, 5 i 6 piętrze) spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:

  1. zapewnienie przestrzeni komunikacyjnych budynku wolnych od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy),
  2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy z drzwiami otwierającymi się automatycznie) - przed wejściem do budynku oraz po wejściu do niego znajduje się rampa podjazdowa umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń Inspekcji Pracy znajdujących się na parterze oraz do wind znajdujących się na przeciwko wejścia do budynku,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i głosowy - tablica informacyjna przy portierni na parterze zawiera główne informacje o pomieszczeniach Państwowej Inspekcji Pracy, informacja głosowa za pośrednictwem portiera,
  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wywieszone plany ewakuacji, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Oddział w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza 35A (pomieszczenia Inspekcji Pracy znajdują się na 2 piętrze budynku), oddział w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2 (pomieszczenia Inspekcji Pracy znajdują się na 1 piętrze budynku) oraz oddział w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 4 (pomieszczenia Inspekcji Pracy znajdują się na 1 i 2 piętrze budynku) częściowo spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzabami poprzez:

  1. zapewnienie przestrzeni komunikacyjnych wolnych od barier poziomych - korytarze na jednym poziomie; bariera pionowa - brak windy,
  2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i głosowy - tablica urzędowa na zewnątrz, kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu w oddziale,
  3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wywieszone plany ewakuacji, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zapewniamy komunikację z Urzędem na wniosek osoby - pracownik schodzi do petenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub po uzyskaniu informacji od portiera lub pracownika sekretariatu o potrzebie obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Inne informacje i oświadczenia

W głównej siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie oraz w oddziałach w Białej Podlaskiej, Chełmie oraz Zamościu nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewniamy pomoc i możliwość kontaktu osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. W niezbędnych przypadkach zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Wniosek o skorzystanie z usług tłumacza należy złożyć co najmniej 3 dni przed zdarzeniem.Świadczenie jest bezpłatne dla osób ze szczególnymi potrzebami.