Deklaracja dostępności Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy znajduje się w Zielonej Górze przy ulicy Dekoracyjnej 8, na drugim i trzecim piętrze budynku. Wejście do budynku zlokalizowane jest po przeciwległej stronie biurowca, patrząc od ulicy Dekoracyjnej - dojście drogą wewnętrzną. Na półpiętrze budynku zlokalizowane jest stanowisko pracowników ochrony. Do wejścia do budynku i nieruchomości lokalowej Okręgowego Inspektoratu Pracy prowadzą schody wyposażone w poręcze. Drzwi wejściowe do budynku oraz Okregowego Inspektoratu Pracy mają szerokość minimum 90 cm. Powierzchnia ciągów komunikacyjnych nie ma progów. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Okręgowym Inspektoracie Pracy nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W siedzibie Okręgu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Siedziba Oddziału Okregowego Inspektoratu Pracy znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Mościckiego 6 na drugim piętrze - wejście z poziomu chodnika. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do siedziby Oddziału schodami wyposażonymi w poręcze. Szerokość wszystkich drzwi w Oddziale minimum 90 cm. Powierzchnia ciągów komunikacyjnych nie ma progów. Do siedziby Oddziału i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Oddziale nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W Oddziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.