• RSS
 • Wersja tekstowa
26.11.2019 Artykuł archiwalny

Projekt „Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (MPPC)

img
 


Informacje ogólne:

Projekt „Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (MPPC) nr POPC.02.01.00-00-0093/18, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Realizatorzy projektu:

Lider projektu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej.

Partnerzy projektu: Komenda Główna Straży Granicznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet projektu:

Wartość projektu: 23 942 868,54 zł.

Wartość przyznanego dofinasowania: 23 942 868,54 zł, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe.

Okres realizacji projektu:

Od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Cele projektu i planowane efekty:

Projekt MPPC ma na celu cyfryzację, a tym samym optymalizację i uproszczenie procesu podejmowania pracy przez cudzoziemców, jak również wymiany informacji o cudzoziemcach podejmujących pracę na terenie Polski oraz o przedsiębiorcach pozyskujących cudzoziemców jako pracowników. Cyfryzacja procesu obsługi zatrudnienia będzie wspomagać wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. regulacje prawne, zmierzające do uszczelnienia procedur i procesów z zakresu spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:

 1. ułatwienia przedsiębiorcom pozyskiwania cudzoziemców-pracowników w dobie prężnie rozwijającej się gospodarki i istniejących niedoborów kadrowych na polskim rynku pracy oraz obniżenia kosztów tego procesu;
 2. ułatwienia cudzoziemcom realizacji procedur urzędowych związanych z podjęciem pracy w Polsce;
 3. poprawy jakości i dostępu do danych cudzoziemców - pracowników i pracodawców powierzających im pracę;
 4. usprawnienia przepływu informacji o pobycie w celach zarobkowych i pracy cudzoziemców na terytorium RP;
 5. usprawnienia weryfikacji wiarygodności pracodawców, a tym samym zwiększenia kontroli nad nieuczciwymi pracodawcami oraz ich eliminowania, jak również składanych przez nich pozornych oświadczeń;
 6. uszczelnienia i zwiększenia efektywności działania systemu dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce oraz zapobiegania niekontrolowanej migracji.

Cel projektu MPPC zostanie osiągnięty dzięki wykonaniu e-usług A2B i A2C, możliwych do wykorzystania przez przedsiębiorców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców i samych cudzoziemców, oraz e-usług A2A dedykowanych dla jednostek administracji publicznej zaangażowanych w wydawanie i egzekwowanie realizacji decyzji dotyczących pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP, tj. Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Wojewódzkich, Straży Granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, itp.

 

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:

 1. Modernizacja systemów eksploatowanych przez MRPiPS i Partnerów do wymagań projektu MPPC;
 2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej MRPiPS i Partnerów dla potrzeb projektu MPPC;
 3. Wykonanie Centralnej Bazy Danych Cudzoziemców CBDC;                
 4. Działania w zakresie szkoleń, informacji i promocji projektu.