• RSS
 • Wersja tekstowa
22.05.2020

Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Pracodawca zagraniczny, delegujący pracownika do czasowego wykonywania pracy na terytorium RP zobowiązany jest dopełnić szeregu obowiązków, związanych z delegowaniem, wskazanych w przepisach rozdziału 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2206) dotyczących między innymi:

 • Wyznaczenia osoby pośredniczącej w kontaktach pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i pracodawcą delegującym oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień – przebywającej w okresie delegowania na terytorium Polski. Ustawa nie formułuje żadnych dodatkowych wymagań dotyczących ww. osoby (może to być nawet jeden z delegowanych pracowników), poza wymogiem jego pobytu w Polsce w okresie delegowania;
 • Złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy – najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi w Polsce – oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP obejmującego:
 1. dane identyfikujące pracodawcę, przewidywaną liczbę pracowników delegowanych do pracy w Polsce (ze wskazaniem ich imienia, nazwiska, daty urodzenia i obywatelstwa),
 2. przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania,
 3. adresy miejsca pracy pracowników delegowanych,
 4. charakter usług uzasadniający delegowanie,
 5. dane osoby pośredniczącej w kontaktach pomiędzy pracodawcą zagranicznym i Państwową Inspekcją Pracy (ze wskazaniem jej imienia, nazwiska, polskiego adresu, pod którym przebywa, numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej),
 6. miejsce przechowywania w Polsce wybranych dokumentów ze stosunku pracy pracownika delegowanego (dotyczących czasu jego pracy i wynagrodzeń za pracę w okresie delegowania).

 

Oświadczenie to winno być złożone do Państwowej Inspekcji Pracy w formie pisemnej
(w postaci papierowej lub elektronicznej);

 • Przechowywania na terytorium RP – w postaci papierowej lub elektronicznej:
 1. kopii umowy o pracę pracownika delegowanego lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach stosunku pracy łączącego pracownika delegowanego z jego macierzystym pracodawcą za granicą,
 2. dokumentacji (lub jej kopii) dotyczącej czasu pracy wskazującej liczbę godzin przepracowanych w danym dniu i godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 3. dokumentacji określającej wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego wraz z wysokością dokonanych odliczeń (zgodnie z prawem właściwym dla umowy o pracę) oraz dowodami wypłaty pracownikowi tego wynagrodzenia.

 

Ustawa nie wymaga, aby ww. dokumenty przechowywane były w miejscu faktycznego świadczenia pracy przez pracowników delegowanych na terytorium RP (mogą być przechowywane w dowolnym miejscu w Polsce).

W związku ze szczególną sytuacją wynikającą z ogłoszenia na terytorium RP stanu epidemii z uwagi na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie prowadzono żadnych regulacji szczególnych, które zwalniałyby pracodawców zagranicznych z nałożonych ustawą obowiązków.

W okresie delegowania pracownika na terytorium RP więź prawna łącząca go z macierzystym pracodawcą nie ustaje. Nadal obowiązki stron stosunku pracy regulowane są prawem właściwym dla umowy o pracę. pracodawca zagraniczny jest zobowiązany do przestrzegania w ograniczonym zakresie także polskich regulacji prawnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, i które uznawane są za wymuszające swoje zastosowanie niezależnie od systemu prawnego wybranego przez strony jako regulujący dany stosunek pracy. Ustawa wymaga, aby pracownikowi delegowanemu na terytorium RP zapewnić w okresie czasowego wykonywania pracy w Polsce warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przywołanych polskich regulacji prawnych, dotyczące:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, które w 2020 r. wynosi 2600 PLN brutto miesięcznie,
 • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
 • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracownikówtymczasowych (w odniesieniu do tej kategorii pracowników delegowanych).

Pracownikowi delegowanemu, który w okresie epidemii wynikającej z zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przebywa na terytorium RP i świadczy pracę (także w formie zdalnej) należy zapewnić wskazane powyżej minimalne warunki zatrudnienia wynikające z polskich regulacji prawnych (dotyczące płacy minimalnej, maksymalnego czasu pracy i minimalnego okresu odpoczynku, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, itd.).

 

W przypadku braku możliwości świadczenia pracy przez pracownika delegowanego na terytorium RP w zakładzie pracy albo w ramach pracy zdalnej z powodu ograniczeń COVID-19 należy uznać, że jest to okoliczność niezależna od pracownika. Nie powinien on ponosić negatywnych konsekwencji tej sytuacji. Jeżeli pomimo niewykonywania pracy, nadal pozostaje na terytorium RP w gotowości do jej wykonywania, zastosowanie znajdą odpowiednie regulacje przepisów polskiego prawa pracy.

Zgodnie z przepisem art. 80 Kodeksu pracy – wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.Przykładem wynagrodzenia przysługującego mimo nieświadczenia pracy jest wynagrodzenie za czas tzw. przestoju. W myśl art. 81 Kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wynagrodzenie przestojowe przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

W opinii Państwowej Inspekcji Pracy powyższe przepisy dotyczące należności za czas tzw. przestoju znajdują odpowiednie zastosowanie do pracowników delegowanych na terytorium RP, którzy z uwagi na stan epidemii nie mogą świadczyć pracy i przebywają jednocześnie na terytorium Polski, będąc w gotowości do jej wykonywania. Pracownikom w takiej sytuacji przysługiwać będzie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracęw wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Brak jest przeszkód, aby w okresie delegowania pracownika do czasowego wykonywania pracy na terytorium RP (oraz w okresie tzw. przestoju) zapewnić mu warunki zatrudnienia korzystniejsze, niż wynikające z regulacji kraju oddelegowania (zgodnie z art. 3 ust. 7 cytowanej dyrektywy 96/71/WE), np. w zakresie kwoty wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji przyjmuje się, że minimalne standardy zatrudnienia gwarantowane pracownikowi na mocy wymuszających swoje zastosowanie regulacji polskich zostaną zachowane.

Aktualnie delegowanie nowych pracowników do czasowego wykonywania pracy na terytorium RP może napotykać na przeszkody związane z ograniczeniem możliwości wjazdu na terytorium RP i przekraczaniem granicy państwa.

Ograniczenia i wyjątki związane z możliwością transferu na terytorium RP określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Organem kompetentnym do udzielenia wiążących informacji w tym zakresie jest Straż Graniczna. Kontakt ze służbami granicznymi w tych sprawach wskazano jako pożądany także na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców: www.udsc.gov.pl.

Pytania dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można zadać, kierując do Straży Granicznej zapytanie drogą elektroniczną: na adres: e-mail: zdsc.kg@strazgraniczna.pl lub kontaktując się telefonicznie, od poniedziałku do piątku (w godzinach: 10-14), pod numerami telefonów  wskazanymi pod adresem: https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/utrudnienia-w-ruchu/8312,Infolinia-Strazy-Granicznej.html. Uruchomiony został także specjalny serwis informacyjny https://granica.gov.pl/, gdzie – także w języku angielskim dostępne są informacje na temat aktualnych ograniczeń związanych z przekraczaniem granicy i wjazdem cudzoziemców na terytorium RP https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

 

PRZYDATNE LINKI:

Państwowa Inspekcja Pracy:

https://www.pip.gov.pl/pl/

Infolinia Straży Granicznej:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/utrudnienia-w-ruchu/8312,Infolinia-Strazy-Granicznej.html,

https://granica.gov.pl/

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Komisja Europejska:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=pl&furtherNews=yes,

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9630,

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=pl

EURES:

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/koronawirus-wplyw-na-mobilnosc-pracownikow-w-ue-efta