• RSS
  • Wersja tekstowa
05.03.2020

„Bezpiecznie od startu" - informacje o konkursie

Państwowa Inspekcja Pracy wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego każdego roku organizuje ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • regionalnym,

  • ogólnokrajowym.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi.

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Finał konkursu organizowany jest w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.