• RSS
 • Wersja tekstowa

Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia
w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy


Zarządzenie nr 11/16

Głównego Inspektora Pracy

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy

 

Na podstawie § 2 ust. 2 statutu Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 58, poz. 657, z późn. zm.[1])), zarządza się,
co następuje:

§ 1. Ustanawia się Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy, zwaną dalej „nagrodą”.

§ 2. 1. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej lub zespołowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie:

 1. prewencji zagrożeń zawodowych;
 2. nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy;
 3. wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii
  w dziedzinie ochrony pracy;
 4. popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.
 1. Nagroda tej samej osobie fizycznej lub temu samemu zespołowi może być przyznana tylko raz.

§ 3. 1. Nagrodę przyznaje Główny Inspektor Pracy z własnej inicjatywy lub
na wniosek:

 1. Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. organu państwowego lub administracji publicznej;
 3. ogólnokrajowego związku zawodowego;
 4. ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji);
 5. ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodawców;
 6. Polskiej Akademii Nauk lub rektora wyższej uczelni;
 7. stowarzyszenia naukowego lub twórczego;
 8. instytutu naukowo-badawczego;
 9. jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem składa się do Głównego Inspektora Pracy w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody, o których mowa w § 3 ust. 2, opiniuje Komisja Głównego Inspektora Pracy opiniująca wnioski o przyznanie Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzą:

 1. zastępca Głównego Inspektora Pracy właściwy w sprawach prewencji – przewodniczący Komisji;
 2. dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy;
 3. dyrektor Departamentu Prawnego;
 4. dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli;
 5. dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji;
 6. dyrektor Departamentu Organizacyjnego.
 1. Tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji Głównego Inspektora Pracy opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Gabinet Głównego Inspektora Pracy.

§ 5. 1. Nagrodę stanowi dyplom, statuetka okolicznościowa i nagroda pieniężna. Wysokość nagrody pieniężnej w danym roku kalendarzowym ustala Główny Inspektor Pracy (zmiana wg zarządzenia nr 16/16 Głównego Inspektora Pracy z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy ).

2. Nagrody przyznawane są raz w roku.

3. Lista nagrodzonych podawana jest do wiadomości publicznej.

4. Ewidencję osób i zespołów wyróżnionych nagrodą prowadzi Gabinet Głównego Inspektora Pracy.

§ 6. Koszty związane z przyznawaniem nagród pokrywane są ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 8/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy (Biul. Urz. PIP Nr 2, poz. 9, z 2010 r.
Nr 4, poz. 34 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 20).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY

                                                  ROMAN GIEDROJĆ

 

[1])    Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2009 r. Nr 8, poz. 76 oraz z 2011 r. Nr 2,
poz. 19 i Nr 83, poz. 851.

 

 1. Załącznik 1 ( pdf)   
 2. Zalacznik 1 (wersja rtf)
 3. Załacznik 2 (pdf)